Styrelseprotokoll 22 juni 2008

2008-06-23

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund söndagen den 22 juni 2008.

Närvarande: Ordf., Sten Hallberg, Jan Gustavsson, Sofia Holst, Lars Kjellgren, Lisbeth Maxén, Rune Olsson och Bengt Thompson.

§1 Mötet öppnas Ordf. förklarade sammanträdet öppnat.

§2 JusterareLars Kjellgren utsågs till justerare.

§3 ÅrsmötesförberedelserBengt Thompson redogjorde för vissa förändringar i det förslag, som han hade utarbetat till förra styrelsesammanträdet, och som gällde redovisningen av utförda arbeten under det gångna året samt planerade insatser för de kommande åren. Materialet skulle presenteras bildmässigt i samband med att det kommenterades. Styrelsen diskuterade under en timma ”blad för blad” det framlagda materialet, varvid en del tillägg och strykningar gjordes.

Vad arbetsgruppernas resultat beträffar ansågs det tillräckligt, att kortfattade kommentarer gavs till enkätresultatet, eftersom detta så detaljerat behandlats på det extra medlemsmötet i vintras.

Samma förhållande gäller den s k ”vaktmästargruppen”, där det beslöts, att en bild skulle ligga framme under samlingen till årsmötet, och som skulle visa vilka önskemål om hjälp till vissa sakområden, som föreningen behövde. Det gällde framför allt skötsel av en del föreningen tillhöriga lokaler.

Representanter för de övriga grupperna skulle tillfrågas, om de hade möjlighet att göra en kortare redovisning om vad man kommit fram till.

Vid förra mötet hade beslutats, att Magnus Johansson och Bengt Thompson skulle utföra presentationen.

§4 Årsmötesförberedelser – praktiska detaljer Beslöts att så många som möjligt av styrelsen skulle samlas 45 minuter före årsmötets start för att iordningställa lokalen och för att lägga ”sista handen vid” årsmötets genomförande.

§5 Inkomna motionerInga motioner hade inkommit till styrelsen inom fastställd tid.

§6 Förslag till stadgeändringBeslöts föreslå årsmötet, att stadgans

§8 får ett tillägg av följande lydelse:

Valberedningen skall senast en månad före årsmötet till styrelsen rapportera vilka ev förändringar, som man planerat i styrelsens sammansättning.

§7 Förslag till verksamhetsberättelse Undertecknad hade utarbetat ett förslag till verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret. Med ett par smärre justeringar godkände styrelsen den och beslöt, att den skulle läggas fram för årsmötet.

§8 Föreningen ekonomi Kassören redogjorde för föreningens ekonomi, som f n är tillfredsställande. Ett trettiotal medlemmar har ännu inte betalat sina avgifter, och en del av dessa är båtplatsinnehavare. Åt kassören uppdrogs att låta kopiera bokslut och balansräkning i tillräckligt antal exemplar inför årsmötet.

§9 Tackord Till Rune Olsson framfördes ett speciellt tack för hans stora insatser för föreningen under våren 2008.

§10 Nösundsdagen En noggrann genomgång av samtliga programpunkter under Nösundsdagen gjordes. En del justeringar i den uppgjorda planen måste ske. Den, som skulle organisera simningen, är inte på Nösund, varför Jan Gustavsson åtog sig att försöka skaffa ny starter.Frågan om följebåtar var fortfarande öppen men bedömdes kunna lösas utan större problem.Sofia Holst åtog sig att stanna till kl 15 vid bryggan för att ta emot ifyllda blanketter från poängpromenaden med utgångspunkt från dels promenaden i sig, dels möjligheten till kaffestund på vandrarhemmet, dels möjligheten att närmare titta på utställningen i Galleri Lundh.Kostnaden för musiken kommer att delas av tre föreningar i stället för av tidigare nämnda fem.

§11 Allsång Åtog sig Lars Kjellgren och Rune Olsson att tillsammans med undertecknad iordningställa Sjöstugan för allsång den 10 och 24 juli. För den 3 juli kommer undertecknad att söka hjälp snarast.

§12 Projektansökan till Terra et Mare Eftersom Barbro Roos ej var närvarande, kunde information i frågan ej erhållas.

§13 Fotografier Kvarnberget Lisbeth Maxén meddelade, att hon tagit ett antal fotografier från Kvarnberget för den s k utsiktsskylten, men att bilderna ännu inte behandlats av henne.

§14 Historiska kartan Meddelade Sofia Holst, att hon till tryckeriet sänt in det sista manuskriptet, och att man utlovat ett färdigt arbete inom kort. Så snart som kartan föreligger klar, kommer den att sättas upp på särskild anslagstavla bredvid föreningarnas stora tavla vid p-platsen vid bryggan.

§15 Ungdomslokalen på magasinet Sofia Holst meddelade, att hon haft kontakt med ett flertal familjer, som lovat engagera sig som ansvariga för olika veckor vad beträffar öppethållandet på magasinet under sommaren. Ett schema kommer att utarbetas inom kort och anslås. Föreslogs att ett ”dokument” skulle följa med från den ”avgående vakten” till den ”tillträdande”, där ev speciellt inträffade händelser skulle kunna noteras.

§16 Diverse inköp Meddelades att Rune Olsson och undertecknad i Herrestad inköpt tre bänkar och ett kylskåp. Det senare hade installerats i Sjöstugan, eftersom den gamla kylanläggningen gått sönder. Två bänkar hade skruvats fast på ångbåtsbryggan, och den tredje skall placeras på yttre bryggan vid norra hamnen.

§17 ”Naturbänkar” Material i form av stora tillsågade ekplankor har erhållits genom Barbro Roos försorg och förvaras i magasinet. Hon har vissa synpunkter på hur dessa skall behandlas före uppsättandet på Björbärshalsen och i Stenli. På den i §3 nämnda frågebilden skall också finnas en anmaning till personer, som besitter snickarkunnighet, att anmäla sitt intresse för att iordningställa dessa båda bänkar.

§18 Bastun Meddelades att det verkade som om bastun hade utnyttjats vid flera tillfällen under våren utan att bongar satts upp. Beslöts att sätta upp en skylt på bastudörren med uppmaning till alla bastubadare att följa de regler, som finns för anläggningen.

§19 Skolnedläggningar Barn- och utbildningsnämnden i Orust kommun har beslutat att lägga ned Ellös högstadium och flytta det till Henån, då den nya skolan blir klar där om några år. Frågan om hur man kommer att ställa sig till om Tvets skola skall var kvar eller ej är inte avgjord. Undertecknad hade gjort ett förslag till skrivelse till kommunen, där föreningen tar upp skolsituationen på västra Orust, och där protester framförs om en ev nedläggning av Tvets skola. Beslöts att insända den föreslagna skrivelsen till Orust kommun.

§20 Nästa möte Beslöts att nästa möte skall hållas onsdagen den 16 juli kl 18.00 i Sjöstugan.

§21 Mötet avslutas Ordf. förklarade sammanträdet avslutat.

För Föreningen Nösund Justeras:

Sten Hallberg Lars Kjellgren