Styrelseprotokoll 26 maj 2008

2008-05-27

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund måndagen den 26 maj 2008 kl. 18.30-21.40.

Närvarande: Ordf., Sten Hallberg, Jan Gustavsson, Sofia Holst, Magnus Johansson, Lars Kjellgren, Lisbeth Maxén,  Rune Olsson, Barbro Roos och Bengt Thompson.

§1  Mötet öppnasOrdf. förklarade sammanträdet öppnat.

§2  JusterareBarbro Roos utsågs till justerare.

§3  Årsmötesförberedelser Utifrån ett av Bengt Thompson utarbetat förslag fördes en drygt timslång diskussion om på vilket sätt en presentation skulle göras på årsmötet av de arbeten, som genomförts under året och inte minst vilka prioriteringar, som styrelsen har under det kommande   verksamhetsåret och även något om de därpå följande.

Beslöts att såväl vad beträffar utförda som kommande arbeten de skulle redovisas under den punkt på årsmötet, där budgetförslag och förslag till medlemsavgift behandlas.

Utförda arbeten av större omfattning är rensning av norra hamnen, dels reparation dels nybyggnation av bryggor i norra hamnen, nedläggning av ny vattenslang och elledningar mellan Sjöstugan och den nya landgången på Vadräckena, anskaffande av fyra nya belysningsstolpar på samma sträcka, förhyrning av byggtoalett att placeras på p-platsen vid norra hamnen.

Planerade arbeten är toaletter och upprustning av cafélokalen i Sjöstugan, toalett i kolboden, som repareras eller byggs ny, brygga öster om varmbadhuset och VA-ledningar från Boxviksvägen till varmbadhusplanen i anslutning till värdshusets anläggande av en byggnad för heta, salta bad, upprustning av bastun, varmbadhusets om/nybyggnad beroende på ekonomiska medel, fortsatt utredning om vinterbonad lokal. Dessutom fortsätts diskussionerna om gemensamhetsanläggningar och styrelsens ansvar.Beträffande redovisningen av varmbadhuset skulle den kompletteras med hjälp av fotografier. Åt Magnus Johansson och Bengt Thompson uppdrogs att utföra presentationen.

Beslöts vidare att de personer, som både tagit fram och behandlat enkäten under hösten 2007 skulle tillfrågas, om de kunde redovisa innehållet på sätt som skedde vid det extra medlemsmötet i januari 2008.

Beslöts även att de i juli 2007 uttagna arbetsgrupperna, vilka behandlat olika för föreningen betydelsefulla verksamhetsområden, skulle ombedjas att redovisa sina resultat.Undertecknad skulle snarast meddela alla inblandade om styrelsens beslut enligt ovan.

Beslöts att meddelande om tid för inlämning av motioner skall sättas upp på anslagstavlan liksom om ordalydelsen i det stadgeändringsförslag, som föreslås. §4   

Sommarfesten Diskuterades programmet för sommarfesten den 19 juli, och beslöts enligt följande:

Anmälningslistor till segling, simning och middag kommer att finnas i den f d postkuren.

Segeltävlingar och match-race kommer att anordnas av Boss.

Vid magasinet kommer BoSS att anordna matstånd, där varm korv, hamburgare m m kommer att serveras.

Lyrösundssimningen med start från Röd på Lyr och mål vid yttre pontonen i nya båthamnen startar kl. 11.00.

Barnsimningen runt Köttfatet startar omedelbart efter det att Lyrösundssimningen avslutats, och funktionärerna hunnit tillbaka till ångbåtsbryggan.

Sofia Holst åtog sig att söka skaffa ansvarig för arrangemangen kring simningarna såväl vad beträffar den egentliga simningen som följebåtar.

Poängpromenad med tolv frågor arrangeras med start mellan 12.00 och 13.00 från ångbåtsbryggan, där Sofia Holst är starter.

Under promenaden har Nösundsgården öppet café, där man kan ta en paus, om man så önskar.

Vandringens sträckning: Nya vägen-vandrarhemmet-Lunnelyckevägen-Nya vägen till f d banklokalen, där man sneddar över gårdsplanen-Gamla vägen-Nya vägen-Arekullevägen-stigen från Bergenströms garage till Boxviksvägen, som följs österut-p-platsen norra hamnen-Badhusvägen-mål vid bryggan. Startavgift för vuxen 20 kr., barn gratis. Både vuxen- och barnfrågor kommer att finnas. Frågorna sammanställs av undertecknad.

Finaler i Nösund open pågår under dagen på tennisplanen.

Middagen börjar 18.30 i Sjöstugan. Styrelsen diskuterade menyn och beslöt om en trerättersmiddag, som Kalaskockarna ombesörjer. Senare behandlas frågan om vilka drycker, som skall inköpas. Barbro Roos fick i uppdrag att beställa dansmusik, vars kostnad skall delas mellan fem av Nösunds föreningar.

§5 Projektansökan till Terra et Mare Även i detta ärende krävdes en mer än timslång diskussion, eftersom frågan är ytterst svårbehandlad. Barbro Roos redogjorde för utgångsläget och konstaterade, att en ansökan måste vara inskickad senast den 18 juni inför det LAG-möte, som hålls den 3 september, då man tar ställning till alla inkomna ansökningar.Hon framförde som sin uppfattning, att det är omöjligt, att en person håller i ansökningsförfarandet, utan det måste till hjälpinsatser från olika håll. Samverkan är t ex nödvändig mellan bl a alla intressenter i varmbadhusfrågan, företagare, ideella föreningar och kommunen. Barbro Roos bedömde, att möjligheterna att erhålla bidrag inte var orealistiska, eftersom ärendet väl platsar under formuleringen ”Livskvalitet – levande landsbygd”. Ett längre samtal fördes om innehållet i en ansökan, och det konstaterades, att den bl a måste innehålla skrivningar om att varmbadhuset planeras som åretruntlokal, hur det skall användas och av vem/vilka, att enkäten klart givit utslag för att ortens invånare önskar en vinterbonad samlingslokal.Resultatet  av den synnerligen intensiva diskussionen blev, att Barbro Roos åtog sig att göra en tänkt ansökan med förslag till budget och en finansplan. Den skulle mejlas till alla intressenter i varmbadhusärendet och till styrelsen, och svar skulle inkrävas snarast efter mottagandet. Formuläret är uppbyggt med tomma rutor, i vilka svar kan föras in.

§6  Toaletten vid hamnen Meddelades att Rune Olsson beställt en byggtoalett från Varekil att placeras på p-platsen vid norra hamnen fr o m den 13 juni t o m den 1 september. Medel för täckande av kostnaderna har erhållits från Orust kommun.       

§7  Värdshuset anläggning för heta, salta bad Meddelade undertecknad, att avtal slutits den 23 maj mellan Nösunds värdshus och Nösunds Samfällighetsförening i fråga om värdshusets arrende av mark i berget norr om varmbadhuset för uppförande av en rubricerad anläggning. Sedan protokollet vunnit laga kraft en månad efter justering kan om så önskas projektering för uppförande av byggnaden inledas.Om och när byggnaden uppförs, måste Föreningen Nösund sluta avtal med värdshuset om VA-ledningarna från Boxviksvägen till varmbadhusplanen och om den nya bryggan öster om varmbadhuset. Likaså krävs av lantmäterimyndigheten, att servitut upprättas i samband med ledningsdragningen.

§8  Varmbadhusmöte i april Ett välbesökt möte i och om varmbadhuset hade hållits den 13 april, då de närvarande hade dryftat byggnadens framtid och dess ekonomi. Mötet bedömdes ha varit bra.

§9  Kostnadsfördelning av vårens arbeten öster om Sjöstugan  Nästan alla föreningar samt syskonen Holst har varit inblandade i de arbeten, som gjorts öster om Sjöstugan under våren, och ordförandegruppen har utsett Bertil Holst och Rune Olsson att göra en kostnadsfördelning på de olika intressenterna.

§10  Tegelstensmuren Markägarna har uttryckt önskemål om att tegelstensmuren på lämpligt sätt måste förstärkas, om den skall stå kvar. Den besiktningsman, som skall besiktiga varmbadhuset under sommaren, skall av Bengt Thompson kontaktas och meddelas, att han även måste göra en besiktning av muren, varefter ev nödvändiga åtgärder tas upp till diskussion.I anslutning härtill har markägarna önskat, att en brädvägg sätts upp mellan den f d toaletten och muren. Då muren besiktigats, och man vet, vad man skall göra med den, kommer också denna åtgärd att utföras.

§11  BåtfrågorNösunds Samfällighetsförening har en arbetsgrupp, som utreder olika möjligheter att utöka antalet båtplatser.Man har diskuterat Y-bommar längs den nya landgången på Vadräckena och därvid få tio platser i stället för fem, och man har också funderat på sex båtplatser för små båtar utanför Sjöstugans altan.Mot det senare alternativet har Föreningen Nösund stora invändningar, då föreningen inte önskar några båtar där, eftersom det kan tänkas bli den enda ”gluggen”, som inte är fylld av båtar.Den ovannämnda arbetsgruppen hade även tankar om att akterförtöjningarna i norra hamnen skulle arrangeras med hjälp av en i luften hängande lina, fastsatt i två stolpar vid vardera hamngaveln.I alla ovanstående frågor kommer samfällighetsföreningen, vars arbetsgrupp vid årsmötet den 23 maj fick i uppdrag att fortsätta sitt utredningsarbete, att ta kontakt med Föreningen Nösund, innan några arbeten påbörjas.

Syskonen Holst, som ev planerar en ny båthamn längs landgången, kommer att meddela alla båtplatsinnehavare där, att de kommer att få erbjudande om platser i en ny hamn, om det blir en sådan. Under 2008 och 2009 äger inga förändringar rum.    

§12  Arbetsdagen den 3 majDet konstaterades, att arbetsdagen förflutit synnerligen väl, att stränderna blivit mycket fina, och att antalet deltagare varit rekordstort, 65 st. Lisbeth Maxén kommer att på hemsidan lägga in en hel del fotografier, som hon tagit under dagen.

§13  Utsiktsskylt Kvarnberget Lisbeth Maxén meddelade, att hon ännu inte haft turen att få den sikt, som erfordras för goda fotografier, men att hon gör nya försök.

§14  Historiska kartan Undertecknad hade av Sofia Holst fått ett exemplar för korrekturläsning, och hon erhöll nu kartan i retur, sedan några tillägg och rättelser gjorts, för insändning till tryckeriet, som utlovat en leveranstid på mellan en och två veckor. Samtidigt beställs kopior på utsiktsskyltarna och på kartan över vandringslederna.

§15  Magasinet Sofia Holst meddelade, att det ännu varit för tidigt att kontakta ansvariga för ungdomslokalens öppethållande i sommar, men att hon återkommer i ärendet.

§16  Magasinstomten Meddelade undertecknad, att svar inkommit från Orust kommun i frågan om köp av magasinstomten. Kommunen säljer ingen mark vid stränderna, men ett arrende skulle antagligen kunna komma i fråga – förhoppningsvis till den lägsta kostnaden 500 kr/år. Man skulle återkomma i saken.

§17  Bänkar Tre bänkar har beställts av en firma i Uddevalla, och Rune Olsson och undertecknad kommer inom kort att hämta dessa. Två av dem skruvas fast i ångbåtsbryggan, och den tredje placeras ev i Hästhagen. Barbro Roos och Hans Bergkvist hade diskuterat en bänk av ekplankor, lagda på ett par järnbalkar, att placeras på den nya landgången på Vadräckena.

§18  Cykelparkering Fråga hade kommit från Nösunds Samfällighetsförening, om Föreningen Nösund kunde åta sig att göra en cykelparkering på den plats invid ingången till familjen Lundhs fastighet, där en del slam lagts från rensningen av hamnen. Svar kan inte ges, förrän man har sett, hur området beter sig efter viss mängd nederbörd.

§19  Meddelande från kassören Meddelade Jan Gustavsson om årets hittillsvarande inbetalningar från medlemmarna, om kassasituationen och om inkomna räkningar.

§20  Nästa möte Beslöts att nästa möte skall hållas söndagen den 22 juni kl 15.00 hos undertecknad.

§21  Mötet avslutas Ordf. förklarade sammanträdet avslutat.

För Föreningen Nösund                                                                Justeras

Sten Hallberg                                                                                Barbro Roos