Styrelseprotokoll 24 aug 2014

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund 24 augusti 2014 i Sjöstugan Nösund kl. 16.00–18.00

Närvarande: Lars-Erik Roos, Magnus Johansson, Pia Gitse, Johan Eriksson, Anders Bengtsson, Eva Ossiansson, Mikael Hassler, Bodil Novik Nilsson
Delvis: Gösta Sandegren, Pia Areblad
Frånvarande: Jan Gustavsson Bengt Thompson

§1 Mötet öppnas, val av justerare, val av sekreterare, föregående protokoll

Ordförande Lars-Erik Roos förklarade mötet öppnat.
Bodil Novik Nilsson valdes till sekreterare.
Anders Bengtsson valdes till justerare.

§2 Nya styrelsemedlemmar – presentation

De nya medlemmarna i styrelsen presenterade sig och hälsades välkomna.
Eva Ossiansson är nyinflyttad och ser en stor potential och vidmakthålla engagemanget inom föreningen. Anders Bengtsson har bott på Nösund i 20 år och ser framemot arbetet.

§3 Projekt Sjöstugan (inkl. bidragsansökan)

Gösta Sandegren och Pia Areblad redogjorde för möjligheterna att ansöka om bidrag från Boverket för renovering och underhåll av Sjöstugan. En ifylld bidragsansökan finns och kan kompletteras och skickas senast 31 december. Om bifall betalas bidrag tidigast ut i maj 2015. Det är viktigt att det tydligt framgår i ansökan om kommunen ger bidrag i form av arbetskraft eller om föreningen själv står för motsvarande arbetskostnad. Ansökan behöver kompletteras med ekonomi, nyttjanderättsavtal, stadgar och eventuellt beslut från kommunen om medfinansiering.
Beslut: Efter kontakt med kommunen tas förslag fram för beslut nästa styrelsemöte.

Ordföranden har haft möte med syskonen Holst och samfälligheten och det är inget hinder att gå vidare med vatten och avlopp enligt liggande förslag. Det återstår ett medgivande från Vägföreningen. En annan viktig aspekt för att komma vidare är att finns en lösning för underhållet kopplat till båthamnsföreningens planer om utbyggnad av båtplatser. Det måste gå att reparera altanen på Sjöstugan.
Beslut: Lars–Erik Roos har skrivit ett brev till båthamnsföreningen och inväntar svar. Beslut tas på nästa styrelsemöte.

§4 Förslag ang. Sektionen för Norra Hamnen

Johan Eriksson har startat upp sektionen för Norra Hamnen. Kallelse till ett första möte skall skickas inom kort. Mötet kommer att hållas i samband med städdagen. En ny sektionsordförande skall väljas. Sektionen skall ta fram en plan för kommande renoveringar och underhåll.

Arrendet för Norra Hamnen går ut 31 december 2016 och en dialog hållas med Samfälligheten om förnyelse avtal.

§5 Förslag på projekt från Kallbadhussektionen

Efter möte i kallbadhussektionen har det konstaterats att det varit trångt med solplatser under sommaren. Det efterfrågas bättre sitt- och solplatser vid trampolinen vid grunda badet och en förbättrad stig med räcken. Dessutom behövs mera sand till botten på grunda badhuset.
Beslut: Sektionen tar fram ett förslag med förbättringar med beräknade kostnader till styrelsen.

§6 Förslag på ny Hemsida

Johan Eriksson presenterade förslag till ny hemsida. Viktigt att få med alla föreningar på Nösund att samverka på hemsidan förutom BOSS och Kulturhistoriska föreningen som har egna hemsidor. Ändringen kan genomföras till endast en extrakostnad av 83 kr per månad.
Beslut: En demonstration av den nya hemsidan görs på nästa styrelsemöte och beslut tas.

§7 Galleri Tärnan – ansökan från Maj-Britt Olsbo

Beslut: Styrelsen beslutade att Maj-Britt Olsbo kan hyra galleri Tärnan för ett år i taget till en kostnad av 3000 kr per år, dock under förutsättning att Magasinets sektionsordförande ger sitt medgivande.

§8 Ekonomisk rapport

Ajourneras. Punkten tas upp på nästa styrelsemöte.

§9 Nya medlemmar

Inga nya ansökningar om medlemskap har inkommit.

§10 Övriga frågor

Målningen som vann tävlingen i samband med Nösundsdagen har skickats till Afrika. Ytterligare en av målningarna är föreslagen att auktioneras ut i samband med januarimötet och pengarna kommer då oavkortat gå till Sjöstugans renovering.
Beslut: Punkten tas upp på januarimötet.

Pia Gitse och Bodil Novik Nilsson presenterade förslag till välkomstskyltar på Nösund. Kostnaden kommer att bli ca 6740 kr exklusive moms. Styrelsen kontaktar samfälligheten om de är villiga att ge ett bidrag.
Beslut: Styrelsen godkände förslaget av välkomstskyltar under försutsättning att markägarna godkänner.

§11 Möten under hösten

Möten under hösten:
20/9, 25/10, 22/11, 13/12 alltid 09.30-11.30.
Nästa mötestillfälle ordnar Anders Bengtsson fika.

§12 Mötet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

För Föreningen Nösund
Sekreterare: Bodil Novik Nilsson
Justerare: Anders Bengtsson
Mötesordförande: Lars-Erik Roos