Styrelseprotokoll 21 jan 2023

Styrelsemöte 21 januari 2023, Kl. 16:00-18:00, Varmbadhuset

Närvarande

Eva Ossiansson, Märit Lagheim, Anna Holst, Mikael Hassler, Magnus Johansson, Margareta Gibbons, Thomas Hjern, Sven Saghamre, Johan Eriksson

Frånvarande

Johan Sandegren

§1 Mötets öppnande + föreg. protokoll/val av justerare, sekrete-
rare samt avstämning att-göra-listan

Anna valdes till justerare. Att-göra-listan stämdes av.

 • Förstudiestöd i havskantsprojektet [Magnus]
 • Tomträttsavtal för bodarna [Mikael] – finns nu för 5 år framåt
 • Kostnadsförslag för serviceboden [Mikael] – 100 000:-
 • Struktur för ny hemsida [Märit] – en första analys är genomförd – intention är att sidan ska vara “bjussig” och bara fokusera på det enkla – Märit, Anna, Johan arbetar vidare i ämnet
 • Plattformar för ny hemsida [Anna och Johan] – Märit, Anna, Johan arbetar vidare i ämnet
 • Utskick av skrivelse planbesked för återkoppling [Thomas] – allmän information utskickad till styrelsen
 • Lösning för däcket Varmbadhuset [Magnus] – Magnus återkommer
 • Avtal bodarna [Magnus] – kvarstår
 • Vaktmästeriet [Magnus] – man har börjat lista ansvarsområden, arbetsordning tas upp på nästa styrelsemöte
 • Hjärtstartare [Sven och Magnus] – offert har tagits fram, bidrag har sökts hos Orusts kommun och kommer förhoppningsvis beviljats. Margareta och Sven fortsätter arbetet.

§2 Ekonomisk rapport

Ekonomin är god enligt rapport från kassören utskickad till styrelsen. Avsättningar är gjorda enligt plan.

§3 Sektioner – aktuella frågor

Varmbadhuset

Ett förslag för utökning av Varmbadhuset håller på att arbetas fram.

Sjöstugan

Fyra stycken fönster är levererade och monterade. Nyckelskåpet är utbytt. Ny-spis-undersökningen fortsätter.

§4 Nya medlemmar

Inga nya medlemmar denna gång.

§5 Övriga frågor

Idé om ett medlemsmöte tidig vår lades fram under mötet. Fredag 17 mars klockan 19. Eva skickar ut teaser till medlemmarna.

§6 Nästa möte

Nästa styrelsemöte är 21/2 kl. 18:30 via Zoom.

§7 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Att göra

 • Förstudiestöd i havskantsprojektet [Magnus]
 • Struktur och plattformar för ny hemsida [Märit, Anna, Johan]
 • Lösning för däcket Varmbadhuset [Magnus]
 • Avtal bodarna [Magnus]
 • Vaktmästeriet och arbetsordning [Magnus]
 • Hjärtstartare [Margareta och Sven]

För Föreningen Nösund
Sekreterare: Johan Eriksson
Justerare: Anna Holst
Mötesordförande: Eva Ossiansson