Styrelseprotokoll 26 okt 2013

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund

26 oktober 2013 i Varmbadhuset Nösund 09.00-12.00

 

Närvarande: Lars-Erik Roos, Magnus Johansson, Bengt Thompson, Lars Kjellgren, Jan Gustavsson, Johan Eriksson

 

Frånvarande: Pia Gitse, Bodil Novik Nilsson, Mikael Hassler

§1 Mötet öppnas,

val av justerare, val av sekreterare, föregående protokoll

Ordförande Lars-Erik Roos förklarade mötet öppnat.

Johan Eriksson valdes till sekreterare.

Lars Kjellgren valdes till justerare.

Föregående protokoll gicks igenom utan ytterligare kommentarer.

§2 Rapport från Ordförandemötet

Lars-Erik Roos och Jan Gustavsson (repr. för BoSS) deltog på ordförandemötet. Alla föreningar var representerade och även Nösunds nyaste förening ”Föreningen Vadräckena” representerades av deras förste ordförande Mikael Hassler. Lars-Erik redogjorde där bl.a.för kalendariet inkl 2014 för Föreningen Nösund.

§3 Projekt Sjöstugan – rapport från workshop

Bengt Thompson rapporterade att workshopen för Projekt Sjöstugan gått utmärkt och att det var bra och positiva diskussioner. Nytt möte är planerat 2013-11-03.

§4 Status – div byggprojekt (inkl Muren)

Muren

Ursprunglig plan att säkra muren på höstens städdag övergavs då muren var i sämre skick än man tidigare trott.

Styrelsen beslutade att Föreningen Nösund överger planen på att restaurera muren. Lars-Erik Roos tar kontakt med familjen Holst och erbjuder i samband med det att Föreningen Nösund bistår med arbetskraft vid eventuell rivning.

 

Kolboden

Värmeslingor är indragna och nu återstår anskaffande och installation av ”varmvattenberedare”. Bengt Thompson driver detta mot Håkans Rör.

 

Byggskräp Kolboden

Mikael Hassler kommer tillsammans med Lars Kjellgren arrangera bortforsling av byggskräpet som ligger vid kolboden.

 

Landgången

Det sista arbetet på Landgången görs av kommunens arbetslag, i höst eller till våren.

 

Arbetstältet

Tältet tas ned när Kent från arbetslaget säger till.

§5 Förslag på Välkommen skyltar

Ämnet uppskjutet till nästa styrelsemöte.

§6 Varmbadhus sektionen – Info

Ämnet uppskjutet till nästa styrelsemöte.

§7 Vårens arbetsdag 2014

Vårens arbetsdag är nästa år veckan efter påsk, borde den hellre planeras till någon av påskdagarna eller den 2:a maj? Frågan tas upp på informationsmötet den 31:e januari.

§8 Status tomträttsavtalet Magasinet

Jan Gustavsson har varit i kontakt med kommunen som nu har funnit vårt ursprungliga tomträttsförslag och som nu fortsätter att utreda ärendet.

§9 Ekonomisk rapport              

 

Jan Gustavsson gick igenom föreningens ekonomiska ställning.

 

Vid revisorsgenomgång inför årsmötet 2013

  • framfördes anmärkning på att fakturor inte är attesterade
  • rekommenderade man att skaffa ett mer integrerat redovisningssystem med bokföring, fakturering och medlemsregister

Två alternativdiskuterades, SPCS eller utökning av den e-bokföringstjänst som föreningen använder idag. Jan ska utvärdera e-bokföringstjänsten och stämma av med våra revisorer. Beslut planeras till nästa möte.

 

Den 15/8 beslutade skatteverket att delar av föreningens verksamhet är momspliktig, bl.a. uthyrning av båtplatser.

Styrelsen beslutade att inte retroaktivt höja avgifterna för 2013. Hur mycket måste båtplatsavgifterna höjas 2014? Förslag på höjning inför 2014 bör meddelas på Informationsmötet den 31 januari.

§10 Nya medlemmar

Styrelsen godkände de nya medlemmarna Maria Carlsson och Johan Hellberg och hälsar dem välkomna.

§11 Övriga ärenden

 

Hjärtstartare

Borde hjärtstartare köpas in av Föreningen Nösund? Frågan diskuteras vidare vid kommande möten.

 

Julgranar

Julgranarna kommer den 27/11. En sky-lift behöver hyras när granarna ska kläs. Dessutom behöver en del nya lampor köpas in. Godkändes.

 

Bokningssystem Varmbadhuset

Johan Eriksson stämmer av med varmbadhussektionen om vi fortsatt ska använda bokningssystemet och förnyar i så fall abonnemanget.

 

§12 Kommande möte

 

2013-11-23 kl. 0900-1100 (Jan G har fikat).

 

§13 Mötet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

 

 

  För Föreningen Nösund
 Sekreterare: Johan Eriksson
Mötesordförande: Lars-Erik Roos
Justerare: Lars Kjellgren