Styrelseprotokoll 19 mar 2016

Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Nösund den 19 Mars 2016 i Varmbadhuset kl. 09.30-11.30.

Närvarande: Lars-Erik Roos, Johan Eriksson, Eva Ossiansson, Mikael Hassler, Pia Gitse, Anders Bengtsson, Magnus Johansson
Frånvarande: Hans Johansson, Bodil Novik Nilsson

1 Mötets öppnande + föregående protokoll och val av justerare och sekreterare

Lars-Erik Roos förklarade mötet öppnat. Magnus Johansson valdes till sekreterare. Mikael Hassler till att jämte ordföranden justera protokollet.

Föregående protokoll gicks igenom. LER har registrerat föreningen på kommunen och ansökt om bidrag för 2016. Kommunen har betalt bidraget till Grunda för 2015. LER pratar med Kjellgren om julgransbelysningen.

2 Förslag till avtal för uthyrning av diverse utrymmen

Mikael och Eva presenterade ett dokument med principer för uthyrningen. Innehållet diskuterades och det rådde enighet om de övergripande principerna. Eva kommer att göra en del förtydliganden när det gäller överlåtelser och reglerna för uppsägning. Avgiftsnivån diskuterades och det konstaterades att vi har tre olika fall:

  • Uthyrning av förrådsutrymme till privatpersoner (”Gamla dassen, Boden vid landgången och bodutrymmet i Magasinet.)
  • ”Galleriet” i Magasinet
  • Tillgång till Sjöstugan (Våfflan, Yoga, Nia och liknande)

Olika avgiftsnivåer diskuterades, jämförelser med avgifter inom Sjöbodsföreningen och ”marknadshyror” gjordes.

Beslut: LER tar fram underlag om ytor och nuvarande avgifter. Eva och Mikael använder dessa till att ta fram förslag på hur nya avtal kan se ut till nästa styrelsemöte för fortsatt diskussion och beslut om framtagande av nya avtal

3 Nytt avtal för Pia Areblad

Hanteras i enlighet med §2

4 Översyn av båtplatsregler i Norra Hamnen

Reglerna för hamnen säger att båtar inte får vara bredare än 1,9 m. Styrelsen har fått en fråga från en båtplatsinnehavare om hen får lägga en något bredare båt (2.05 m) . Med den osäkerhet som råder ser styrelsen ingen anledning att ändra reglerna men ger Sektionen rätt att ge dispens för bredden i enskilda fall om det inte innebär väsentliga försämringar för andra båtplatsinnehavare. Dispensen kan dock endast ges t o m 2017 eftersom nuvarande avtal sträcker sig till dess.

Beslut: Sektionen ges rätt att ge dispens för bredden i enskilda fall om det inte innebär väsentliga försämringar för andra båtplatsinnehavare.

 5 Information NKS om eventuell flytt av Kulturhuset

NKS informerar att man eventuellt kommer att flytta Kulturhuset. Om det kommer att placeras i närheten av någon av Föreningen Nösunds anläggningar ställer sig föreningen positiv till att låta NKS ”låna” ström av föreningen.

6 Sjöstugeprojektet – status

Kent rapporteras vara klar med köket. Rörläggare och elektriker kommer att vara klara innan städdagen. Pia tillfrågar Egon Gustavsson om han kan vara projektledare för ombyggnaden efter sommaren. Både Bengt Thompson och Hans Johansson har sagt sig kunna stötta men inte vara projektledare eftersom man inte är på plats hela tiden. Hans Johansson kommer att göra en ritning för de grundförstärkningar som skall göras, något som eventuellt kan göra det lättare för Kent att ta på sig jobbet.

7 Information från sektionerna

Varmbadhussektionen rapporterar att arbetet som beslutats pågår men ännu inte är färdigt. Läckan vid skorstenen har åtgärdats men efter första regnet får det konstateras om det haft avsedd effekt.

8 Ekonomisk rapport

Föreningen har fått Swish nummer: 123 231 65 60. Arbetet med medlemsfakturor pågår.

Vi har för närvarande 242 KSEK i kassan, och ytterligare ca 180 KSEK av årets intäkter bör kunna användas för investeringar och förbättringar på Sjöstugan.

Om arbetet med Sjöstugan genomförs enligt plan så saknas en del medel. Johan och Bodil hade tagit fram ett förslag med olika finansieringsalternativ, rena bidrag, medlemslån eller höjning av medlemsavgifter.  Enades om att föreslå ett frivilligt medlemstillskott om ca 100.000 kr i form av ett rent bidrag. LER skriver ett förslag till brev till medlemmarna som cirkuleras i styrelsen. LER och Mikael kommer att undersöka om det finns möjlighet att någon eller några av ortens konstnärer kan skänka eller har något till försäljning, något som kan reproduceras, tryckas upp i ett visst antal, och delas ut till de som väljer att delta i den extra insamlingen till förmån för Sjöstugan, samt att utnyttja Sommarfesten som en form av ”insamlingsgala”.

9 Nya medlemmar

Inga nya medlemmar.

10 Övriga frågor

Sommarfest: Pia har tillsammans med Johan lyckats rekrytera en stor festkommitté. Musik är bokat, Just4Fun som i vinter gjort stor succé med sina covers på Nösundsgården.

Städdag den 23 April kl 9-12 som avslutas med fika. Idéer om speciella aktiviteter mailas till LER.

11 Nästa möte, inkl. fika

Nästa möte är den 23 April i Sjöstugan direkt efter arbetsfikan.

12 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Magnus Johansson
Justerare: Mikael Hassler
Mötesordförande: Lars-Erik Roos