Kategoriarkiv: Föreningar

Styrelseprotokoll 4 jun 2023

Styrelsemöte 4 juni 2023, Kl. 16:00-18:00, Varmbadhuset

Närvarande

Eva Ossiansson, Margareta Gibbons, Märit Lagheim, Anna Holst, Mikael
Hassler, Magnus Johansson, Thomas Hjern, Sven Saghamre, Johan
Sandegren, Johan Eriksson

Frånvarande

n/a

§1 Mötets öppnande + föreg. protokoll/val av justerare, sekreterare samt avstämning att-göra-listan

Anna valdes till justerare, Johan valdes till sekreterare. Att-göra-listan
stämdes av.

 • Förstudiestöd i havskantsprojektet [Magnus]
 • Struktur och plattformar för ny hemsida [Märit, Anna, Johan]
 • Lösning för däcket Varmbadhuset [Magnus]
 • Vaktmästeriet och arbetsordning [Magnus]
 • Principer för uthyrning [Johan S, Margareta, Sven]

§2 Sommarfesten – förslag

Olika lösningar för sommarfestens genomförande diskuterades, där en
lösning var knytkalas med bar till självkostnadspris den 8 juli i Sjöstugan.
Temat föreslogs vara “Surfing Nösund”.

§3 Årsmötet och Verksamhetsberättelsen

9 juli kl. 17:00 i Sjöstugan. Magnus startar upp Verksamhetsberättelsen,
styrelsen uppmanas att fylla på den med information om det gångna året.

§4 Styrelsens sammansättning och möten inför kommande period

På nästa styrelsemöte bestämdes att arbeta fram en ny struktur för
styrelsemöten för att kunna sätta rätt fokus samt att se över hur styrelsen
och sektionerna arbetar tillsammans.

§5 Ekonomisk rapport

Ekonomin är fortsatt god.

§6 Sektioner – aktuella frågor – Magasinets nyttjande

Sjöstugan

En första HLR-kurs kommer att ges i Sjöstugan den 19 juni för 10 personer.

Magasinet

Märit och Anna arbetar vidare med utkastet för hur Magasinet ska hanteras.

Stigar och leder – inköp av verktyg

Beslut: Vaktmästeriet får i uppdrag att inhandla lämpliga verktyg.

§7 Nya medlemmar

Kristin Ekholm, Josefin Bergkvist och Noah Areblad hälsas varmt välkomna
till föreningen.

§8 Övriga frågor

Tegelhögen

Hanteras i samband med Havskantsprojektet.

Kajakställ

En medlem har anmält intresse av att ha ett kajakställ bakom bodarna. Vi
ber om ett förslag som ska stämmas av med grannar och Nordbryggan.

Hjärtstartare och ansvar

När hjärtstartare använts ska man ta kontakt med Margareta eller Sven.
Inköp av ytterligare hjärtstartare diskuterades. En utvärdering görs om cirka ett år.

Högen på Hästängen och skräpet vid pumphuset

Skräpet vid pumphuset måste köras till Månsemyr. Thomas tar på sig att
forsla bort detta.

Eldhögen på Hästängen får ligga kvar tills den kan eldas upp i höst. Frågan om vi fortsätta med eldhögen får diskuteras vid ett senare tillfälle, de två senaste åren har vi inte kunnat elda den på våren.

Elen i Kolboden samt Sjöstugan

Beslut: Låt Vaktmästeriet komma med förslag för att lösa frågan med de
yttre eluttagen.

Kamera på nya boden

Beslut: Det är ok att Nordbryggan sätter upp en kamera riktad mot hamnen förutsatt att de hanterar övriga tillstånd.

Avsändare för informationsmejl

Ändra från-namn till Föreningen Nösund.

Vägföreningen och båtplats

Beslut: Föreningen Nösund tar över fulla ansvaret för sopcontainern.
Beslut: Vägföreningen får ta över ansvaret för båtplatsen vid Magasinet.

§9 Nästa möte

Nästa styrelsemöte planeras till 3 juli kl. 18:00 i Varmbadhuset.

§10 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Att göra

 • Förstudiestöd i havskantsprojektet [Magnus]
 • Struktur och plattformar för ny hemsida [Märit, Anna, Johan]
 • Lösning för däcket Varmbadhuset [Magnus]
 • Vaktmästeriet och arbetsordning [Magnus]

För Föreningen Nösund:
Sekreterare: Johan Eriksson
Justerare: Anna Holst
Mötesordförande: Eva Ossiansson

Styrelseprotokoll 21 feb 2023

Styrelsemöte 21 februari 2023, Kl. 18:30-20:00, Zoom

Närvarande

Eva Ossiansson, Märit Lagheim, Anna Holst, Mikael Hassler, Thomas Hjern, Sven Saghamre, Johan Eriksson

Frånvarande

Margareta Gibbons, Magnus Johansson, Johan Sandegren

§1 Mötets öppnande + föreg. protokoll/val av justerare, sekreterare
samt avstämning att-göra-listan

Thomas Hjern valdes till justerare, Johan Eriksson valdes till sekreterare. Att-göra-listan stämdes av.

 • Förstudiestöd i havskantsprojektet [Magnus]
  • Förstudien har fått anstånd med nytt slutdatum 2023-08-31.
 • Struktur och plattformar för ny hemsida [Märit, Anna, Johan]
 • Lösning för däcket Varmbadhuset [Magnus]
 • Avtal bodarna [Magnus]
 • Vaktmästeriet och arbetsordning [Magnus]
 • Hjärtstartare [Margareta och Sven]

§2 Vårvintermötet

Teaser är utskickad av ordföranden. Tanken är ett informationsmöte utan formalia.

Agenda:

 • Sektionerna
 • Ekonomin
 • Havskantsprojektet
 • Presentation av projektet i norra området
 • Presentation av Havshotellets verksamhet

Mikael bjuder in Ottestala och Eva bjuder in Pål och frågar om de vill
presentera projektet i norra området. Eva kontaktar Maria och Niklas.

Korv med bröd och dryck kommer att serveras. Mikael tar på sig att köpa in öl, vin och korv. Margareta ombedes köpa bröd och tillbehör.

Eva skickar ut inbjudan.

Sven kollar upp värmare.

§3 Nösunds trafikgrupp yttrande

Arbetsgruppen arbetar vidare med yttranden på svar från de olika
myndigheterna.

§4 Boden vid Djupa badet

Boden ska renoveras och återställs i stort sett i befintligt format men med en enkel platta. Sven ombeds ta kontakt med Benholm.

§5 Ekonomisk rapport

 • Renovering och installation av fönster Sjöstugan är klart och betalt, landade på 69 000:-
 • Betalningspåminnelser utskickade till de som inte har betalt
  medlemsavgiften, återstår 40 st.
 • Fakturor utskickade till de som skall hyra sjöstugan fram till sista juni.
  Banksaldot är 720 000:-
 • 80 000:- i kundfakturor som vi väntar in varav 23 500:- är förfallna medlemsfakturor.
  21 000:- i leverantörsskulder som ej är betalda.

Likviditeten är god.

§6 Sektioner – aktuella frågor

Kallbadhusen/Kolboden

Sven ombeds ta fram en vägvisningsskylt för toaletten i Kolboden för att undvika oönskade besök bakom bodarna.

Sjöstugan

Fönstren är monterade och färdiga.

Magasinet

Det finns en plan att sätta upp kajakställ vid Norra Bodarna.

§7 Nya medlemmar

Ellen Gabrielsson och Niklas Wass hälsas varmt välkomna till föreningen.

§8 Övriga frågor

 •  Föreningen betalar julgran även i år.
 • Muren som ligger vid sjöbodarna är önskvärd att få bort. Anna
  stämmer av med markägarna.
 • Sven ombeds ombesörja ansökan för toabidraget.

§9 Nästa möte

Nästa styrelsemöte planeras till 18/4 kl. 18:30 via Zoom.

§10 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Att göra

 • Förstudiestöd i havskantsprojektet [Magnus]
  • Förstudien har fått anstånd men nytt slutdatum 2023-08-31.
 • Struktur och plattformar för ny hemsida [Märit, Anna, Johan]
 • Lösning för däcket Varmbadhuset [Magnus]
 • Avtal bodarna [Magnus]
 • Vaktmästeriet och arbetsordning [Magnus]
 • Hjärtstartare [Margareta och Sven]

För Föreningen Nösund:

Sekreterare: Johan Eriksson
Justerare: Thomas Hjern
Mötesordförande: Eva Ossiansson

Styrelseprotokoll 21 jan 2023

Styrelsemöte 21 januari 2023, Kl. 16:00-18:00, Varmbadhuset

Närvarande

Eva Ossiansson, Märit Lagheim, Anna Holst, Mikael Hassler, Magnus Johansson, Margareta Gibbons, Thomas Hjern, Sven Saghamre, Johan Eriksson

Frånvarande

Johan Sandegren

§1 Mötets öppnande + föreg. protokoll/val av justerare, sekrete-
rare samt avstämning att-göra-listan

Anna valdes till justerare. Att-göra-listan stämdes av.

 • Förstudiestöd i havskantsprojektet [Magnus]
 • Tomträttsavtal för bodarna [Mikael] – finns nu för 5 år framåt
 • Kostnadsförslag för serviceboden [Mikael] – 100 000:-
 • Struktur för ny hemsida [Märit] – en första analys är genomförd – intention är att sidan ska vara “bjussig” och bara fokusera på det enkla – Märit, Anna, Johan arbetar vidare i ämnet
 • Plattformar för ny hemsida [Anna och Johan] – Märit, Anna, Johan arbetar vidare i ämnet
 • Utskick av skrivelse planbesked för återkoppling [Thomas] – allmän information utskickad till styrelsen
 • Lösning för däcket Varmbadhuset [Magnus] – Magnus återkommer
 • Avtal bodarna [Magnus] – kvarstår
 • Vaktmästeriet [Magnus] – man har börjat lista ansvarsområden, arbetsordning tas upp på nästa styrelsemöte
 • Hjärtstartare [Sven och Magnus] – offert har tagits fram, bidrag har sökts hos Orusts kommun och kommer förhoppningsvis beviljats. Margareta och Sven fortsätter arbetet.

§2 Ekonomisk rapport

Ekonomin är god enligt rapport från kassören utskickad till styrelsen. Avsättningar är gjorda enligt plan.

§3 Sektioner – aktuella frågor

Varmbadhuset

Ett förslag för utökning av Varmbadhuset håller på att arbetas fram.

Sjöstugan

Fyra stycken fönster är levererade och monterade. Nyckelskåpet är utbytt. Ny-spis-undersökningen fortsätter.

§4 Nya medlemmar

Inga nya medlemmar denna gång.

§5 Övriga frågor

Idé om ett medlemsmöte tidig vår lades fram under mötet. Fredag 17 mars klockan 19. Eva skickar ut teaser till medlemmarna.

§6 Nästa möte

Nästa styrelsemöte är 21/2 kl. 18:30 via Zoom.

§7 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Att göra

 • Förstudiestöd i havskantsprojektet [Magnus]
 • Struktur och plattformar för ny hemsida [Märit, Anna, Johan]
 • Lösning för däcket Varmbadhuset [Magnus]
 • Avtal bodarna [Magnus]
 • Vaktmästeriet och arbetsordning [Magnus]
 • Hjärtstartare [Margareta och Sven]

För Föreningen Nösund
Sekreterare: Johan Eriksson
Justerare: Anna Holst
Mötesordförande: Eva Ossiansson

Styrelseprotokoll 29 nov 2022

Styrelsemöte 29 november 2022, Kl. 18:15-19:30, Zoom

Närvarande

Eva Ossiansson, Märit Lagheim, Anna Holst, Mikael Hassler, Magnus Johansson, Sven Saghamre, Johan Sandegren, Margareta Gibbons,

Frånvarande

Johan Eriksson, Thomas Hjern

§1 Mötets öppnande + föreg. protokoll/val av just.+ sekr. samt av-
stämning att-göra-listan

Att-göra-listan gicks igenom, till justerare valdes Magnus Johansson, till sekreterare valdes Margareta Gibbons.

§2 Viktiga datum för 2023 – visionsmöte och övriga händelser

 • 21/1 Styrelsemöte och Visionsmöte. Plats: Varmbadhuset, kl 16:00
 • 29/4 Städdag, informations-/medlemsmöte, invigning Magasinet?
 • 30/4 Valborgsbrasa på Hästängen
 • 23/6 Midsommarfirande på Hasslers äng
 • 8/7 Nösundsdagen, sommarfest
 • 9/7 Årsmöte kl 17:00
 • 5/8 Boss 40-års jubileum, Regatta och bal
 • 7/10 Städdag, höstbrasa på Hästängen
 • 25/11 Julmarknad
 • 9/12 Fackeltåg och julkonsert i kapellet

§3 Avtalen för bodar – NIF, BoSS, Kulturhistoriska, Vägföreningen,
Sjöbodsföreningen – uppföljning

Avtalet för NIF klart, Magnus ordnar resterande kontrakt, Vägföreningen önskar ingen bod.

§4 El/bredband Norra Hamnen/Varmbadhuset

El/bredband diskuterades, NIF har nu en separat elcentral med separat jordfelsbrytare där alla NIFs installationer kopplas, isbrytare, kamera osv. Varmbadhuset skaffar sitt eget bredband för lås och framtida fjärrstyrning. Delning av NIFs bredband är därför inte längre aktuellt.

§5 Vägföreningen och webbplats

Styrelsen ser positivt på att Vägföreningen utökar och lägger till några fasta uppgifter på FN hemsida och återkopplar detta till Vägföreningen.

§6 Havskantsprojektet – uppdatering

FN:s ansökan har tagits emot väl av Leader-kontoret i Stenungsund som beviljat medel för en förstudie. I förstudien ska vi se till att vara väl samlade, för att kunna genomföra projektet enligt de fem punkterna vi framfört i ansökan.

Arbetsgruppen skriver ett utkast till en sammanfattning som mejlas till styrelsen för feedback och som sedan kan distribueras till övriga intressenter, föreningar, näringsliv och markägare.

§7 Ekonomisk rapport

Kassören informerade om ekonomin som fortsatt är god. Kassören gör ett förslag till nästa styrelsemöte om avsättning för Havskantsprojektet.

§8 Sektioner – aktuella frågor

Varmbadhuset

Sektionen återkommer med förslag om huruvida däcket utanför Varmbadhuset ska vara exklusivt för de som hyrt bastun och/eller samlingslokalen.

Sjöstugan

Fönstren är beställda för montering.

Kallbadhusen

Besiktning av grunda badet har genomförts. FN avvaktar att åtgärda bristerna för att samordna dessa med Havskantprojektet.

§9 Nya medlemmar

Krister och Lotta Sahlberg, Björn och Camilla Bjärkvik, Jenny Sundell, Lars och Karin Gimbringer, Per-Olof Claesson och Lena Ranft hälsas hjärtligt välkomna som medlemmar i föreningen.

§10 Övriga frågor

 • Magnus informerade om att Vaktmästerirollen och dess uppgifter måste förtydligas med ansvariga personer. Involverade personer i vaktmästeriet återkommer med förslag på en checklista.
 • Sven ställde frågan om eventuellt införskaffande av en  Hjärtstartare. Det finns i dagsläget två stycken på Nösund. Sven frågar Lippan och Stig om möjlig placering på Nösundsgården.  Magnus undersöker om kommunen eventuellt skulle kunna skänka en hjärtstartare till FN. Eva bifogar information till Magnus om hjärtstartare, vilket annonserats i STO. Behovet av HLR-utbildning för att kunna hantera hjärtstartare diskuterades också.

§11 Nästa möte

Nästa styrelsemöte är 21/1 2023 kl 16:00 i Varmbadhuset.

§12 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Att göra

 • Förstudiestöd i havskantsprojektet – Magnus
 • Tomträttsavtal för bodarna – Mikael H
 • Kostnadsförslag för serviceboden – Mikael
 • Struktur för ny hemsida – Märit
 • Plattformar för ny hemsida – Anna och Johan
 • Utskick av skrivelse planbesked för återkoppling – Thomas
 • Lösning för däcket Varmbadhuset – Magnus
 • Avtal bodarna – Magnus
 • Vaktmästeriet – Magnus
 • Hjärtstartare – Sven och Magnus

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Margareta Gibbons
Justerare: Magnus Johanssson
Mötesordförande: Eva Ossiansson

Styrelseprotokoll 27 aug 2022

Styrelsemöte 27 augusti 2022, Kl. 09:30-11:30, Varmbadhuset

Närvarande

Eva Ossiansson, Märit Lagheim, Anna Holst, Mikael Hassler, Magnus Johansson, Margareta Gibbons, Thomas Hjern, Johan Eriksson

Del av mötet: Bengt Thompson, Henrik Holst

Frånvarande

Sven Saghamre, Johan Sandegren

§1 Mötets öppnande + föreg. protokoll/val av just.+ sekr.

Att-göra-listan gicks igenom, till justerare valdes Märit Lagheim, Johan Eriksson valdes till sekreterare.

§2 Avtal och hyra för bodar

Bengt redogjorde för elinstallationen till nya bodarna.

Henrik berättade att Nordbryggan ska återkomma med huruvida de vill hyra en bod eller ej. Det finns också möjlighet att hyra halva utrymmet till halva priset.

Föreningen Nösund ska söka tomträttsavtal för bodarna. Mikael tar kontakt med kommunen.

Havskantsprojektet

Ångbåtsbryggan, avspärrningen ut mot bryggan, färdigställande Magasinet, pirarna vid Nordbryggan, anlägga badplattformar och tillgängliggöra området ända bort till Rörholmen.

Viktigt att involvera många parter inklusive företagarna.

En grupp ska bildas för att göra en förstudie. Bengt T och Magnus J startar med att söka stöd för förstudien.

§3 Styrelsens arbetsordning, årsmöte och planering 22/23

Årsmötet

Årsmötet är ett forum för medlemmarna där stämman styr över innehållet. Närvarande styrelsemedlemmar anser att årsmötet genomfördes korrekt enligt stadgarna.

Föreningen Nösund vill fortsatt ha en god relation och uppmuntrar till dialog med ägarna av Havshotellet då vi har många gemensamma beröringspunkter.

Planering 22/23

Ett visionsmöte ska genomföras den 12 november i Sjöstugans kök klockan 16:00.

E-signering

Beslut om att protokoll i fortsättningen signeras elektroniskt.

§4 Information för hemsida och utskick

Föreningen upplåter en sida på webbplatsen för kapellet.

En ny struktur och eventuell ny plattform för föreningens webbplats ska tas fram. Anna kommer ta över ansvaret för föreningens hemsida.

E-postutskicken betraktas som styrelsens ledarsida med fokus på våra medlemsaktiviteter och information om aktuella händelser på Nösund.

§5 Planförändringar, detaljplaner och översiktsplan

Thomas presenterade ett förslag på skrivelse angående för Föreningen Nösund relevanta synpunkter gällande Havshotellets ansökan om planbesked. Skrivelsen skickas ut för återkoppling från övriga styrelsemedlemmar. Styrelsen ser positivt på skrivelsen som ska skickas senast måndag 29 augusti.

§6 Ekonomisk rapport

Kassören har inför mötet informerat om ekonomin.

§7 Sektioner – aktuella frågor

Varmbadhuset

Däcket utanför Varmbadhuset ska vara exklusivt för de som hyrt bastu och/eller samlingslokalen. Sektionen ombeds återkomma med ett förslag hur detta ska genomföras.

Sjöstugan

Styrelsen vill att sektionen tar in fler offerter på fönstren i köksdelen samt tar hänsyn till det estetiska utförandet.

Kallbadhusen

Under vår och sommar har en del insatser gjorts, golvet på grunda badet (damernas) har lagats, lilla badstegen är reparerad. På djupa har en stolpe till trappan ner mot den högra badstegen bytts ut (den var avbruten).

I övrigt känns det som den badande är nöjda med våra bad.

§8 Nya medlemmar

Elisabeth Ankarcrona och Hanna Elfner hälsas hjärtligt välkomna som medlemmar i föreningen.

§9 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§10 Nästa möte

Nästa styrelsemöte är den 24 september 9:30 hos Magnus.

§11 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Att göra

 • Uppföljning elskåpet monterat utanpå Sjöstugan (Bengt T skulle titta på det)
 • Förstudiestöd i havskantsprojektet – Magnus
 • Tomträttsavtal för bodarna – Mikael H
 • Kostnadsförslag för serviceboden – Mikael
 • Vintermöte ska planeras på nästa styrelsemöte
 • Struktur för ny hemsida – Märit
 • Plattformar för ny hemsida – Anna och Johan
 • Utskick av skrivelse planbesked för återkoppling – Thomas
 • Lösning för däcket Varmbadhuset – Magnus
 • Fler offerter på fönster Sjöstugan – Margareta

 

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Johan Eriksson
Justerare: Märit Lagheim
Mötesordförande: Eva Ossiansson

Konstituerande möte 10 jul 2022

Konstituerande möte 10 juli, 2022, Kl. 19:00-19:15, Sjöstugan

Närvarande

Eva Ossiansson, Märit Lagheim, Anna Holst, Sven Saghamre, Mikael Hassler, Magnus Johansson, Johan Sandegren, Johan Eriksson

Frånvarande

Margareta Gibbons och Thomas Hjern

§1 Mötets öppnande, val av justerare och sekreterare

Till justerare valdes Anna Holst, Johan Eriksson valdes till sekreterare.

§2 Val av vice ordförande

Magnus Johansson valdes på det konstituerande mötet till vice ordförande.

§3 Val av kassör

Johan Sandegren valdes på det konstituerande mötet till kassör.

§4 Val av sekreterare

Johan Eriksson valdes på det konstituerande mötet till sekreterare.

§5 Övriga ledamöter

Övriga ordinarie ledamöter förutom posterna ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare är: Märit Lagheim, Mikael Hassler och Sven Saghamre.

Suppleanter är Margareta Gibbons, Thomas Hjern och Anna Holst.

§6 Firmatecknare

Johan Sandegren och Eva Ossiansson, valda till kassör och ordförande, tecknar föreningens firma var för sig.

Det uppdrogs åt Johan Sandegren att teckna föreningens bankgiro, Swish, internetbank och banktillgodohavanden.

§7 Nästa möte

Lördagen den 27/8 kl. 09:30 i Varmbadhuset. Magnus tar fikat.

§8 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Johan Eriksson
Justerare: Anna Holst
Mötesordförande: Eva Ossiansson

Årsmötesprotokoll 10 jul 2022

Närvarande: Enligt separat närvarolista 60 medlemmar

§1 Mötets öppnande

Ordförande Eva Ossiansson förklarade mötet öppnat och hälsade föreningens medlemmar välkomna till årsmötet.

§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Ordförande Eva Ossiansson valdes till ordförande för årsmötet.

Johan Eriksson valdes till sekreterare för årsmötet.

§3 Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera mötets protokoll

Till att jämte ordföranden justera mötesprotokollet valdes Anita Abrahamsson och Ellen Andersson.

§4 Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

Mötet bifaller att utlysningen skett stadgeenligt.

§5 Godkännande av dagordning

Förslaget till dagordning godkändes.

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning

Eva Ossiansson redogjorde för styrelsens arbete och verksamhetsberättelse med stöd av styrelsemedlemmar och sektionsledare.

Kassören redogjorde för föreningens ekonomi och redovisning.

Sjöstugan

Pia Gitse berättade om Sjöstugesektionen som består av sex personer. Uppfräschning av köket har genomförts. Sjöstugan nyttjas flitigt för bröllop, kalas och aktiviteter. Sjöstugan är uthyrd varje helg under säsongen.

Magasinet

Henrik Turesson berättade om det enastående arbetet som skett i sektionen.

Carl-Otto Lodin, Marcus Bader, Mikael Hassler, Stefan Rydeling, Sven Saghamre, Per Arvidsson och Bengt Thompson tackades för sina insatser med ett fint tryck.

Bengt Thompson berättade om upprustningen av Magasinet och byggnation av Norra Boden.

Varmbadhuset

Magnus Johansson redogjorde för arbetet inom Varmbadhuset-sektionen. Varmbadhuset har haft en väldigt god beläggning. 2021 gjordes en upprustning av fasader, dörrar och fönster samt altanen.

Golvet är kaklat, en ny fläkt i duschen och väggar samt dörrar har fräschats upp.

Sektionen består av 12 medlemmar och ser gärna att fler ansluter.

Kallbadhusen

Sven Saghamre berättade om arbetet i sektionen. Grunda badet har fått en ny badstege och golvet har fixats till. Det finns en idé om att skapa en landgång från Norra Hamnen till grunda badet. Däcket bortanför trampolinen är pausat så länge.

Simskolan har startat, måndag-torsdag vecka 28-30, klockan 10-14.

På Djupa badet har sektionen gjort översyn på infästning av trampoliner och reparerat en stege. Idé finns om ytterligare en nivå till däcket.

En besiktning av båda badanläggningarna har genomförts.

Stigar och leder

Mats Christensson berättade om arbetet i sektionen och målet är att få folkhälsopriset varje år. Två aktiviteter har genomförts i år. Röset och Stora och Lilla Rös har snyggats till.

Mats efterlyste förslag om var en spång ska läggas. Pia vill visa Furudammen för sektionen, vilket kan bli en kommande höstaktivitet.

Vaktmästeriet

Bengt Thompson berättade om sektionens arbete som handlar om att fånga upp det som ”ramlar mellan stolarna”. En del verktyg behöver budgeteras.

Övriga föreningar

Nösunds Kulturhistoriska

Bengt Thompson berättade att ett vårmöte har genomförts och en resa till Strömstad. Förra årets skrift handlar om Magasinet och årets har titeln ”När Nösund blev ett katastrofområde”.

BoSS

Henrik Thuresson berättade att verksamheten pågår för fullt som vanligt. Kappseglingar och seglarskola. Nästa år fyller BoSS 40 år och en seglarbal kommer att arrangeras den 5 augusti.

Nordbryggan

Henrik Holst presenterade arbetet i Nordbryggan som bland annat består i att hålla hamnen isfri och arbete pågår för att hitta bidrag för renovering av pir.

Sjöbodsföreningen

Henrik Hansson berättade om att det i nuläget inte finns några lediga bodar och att föreningen i övrigt är i förvaltningsläge.

Tennisföreningen

Magnus Johansson berättade att man kan boka tider mellan klockan 10 och 12 vid tennisplan. Dessutom finns bollar och kepsar till salu.

Vägföreningen

Michael Gibbons berättade att man kommer att rusta upp vissa vägar framöver. Sopcontainern används tydligen av vissa boende och det kan finnas en idé att förtydliga vad som får slängas i den respektive inte.

Samfällighetsföreningen

Anna-Karin Holst berättade om vikten av att kontakta markägaren om man gör ingrepp, tex i samband med att stigar och leder dras eller andra aktiviteter. Samfällighetsföreningen planer att avveckla sig ligger på is.

Övrigt

Bengt Thompson tackades för sina fantastiska insatser inom söka-bidrag-området med en rungande applåd.

Medlemmarna uppmanades att e-posta in sina idéer till ordförande-adressen gällande vad Magasinet skall användas till inom ramen för dess vision som ”allas vår gemensamma sjöbod”.

Samtliga medlemmar tackades för sina ideella insatser under det gångna året, vilka möjliggör Föreningen Nösunds fantastiska verksamhet.

§7 Revisorernas berättelse

Jan Gustavsson har gjort revisionen tillsammans med Kjell-Åke Eriksson. Jan läste upp revisionsberättelsen.

Revisorerna tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet och noterade att redovisningen sköts väl, vilket kassören Johan Sandegren tackades särskilt för.

§8 Fastställande av den ekonomiska redovisningen

Mötet godkände den ekonomiska redovisningen.

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021-01-01 till 2021-12-31.

§10 Val av styrelseordförande

Valberedningens ordförande Michael Gibbons redogjorde för valberedningens förslag till årsmötet på ordförande enligt följande:

Nyval i 1 år: Eva Ossiansson (ordförande)

 

Mötet beviljade valberedningens förslag.

§11 Val av övriga styrelseledamöter

Valberedningens ordförande Michael Gibbons redogjorde för valberedningens förslag till årsmötet på ny styrelse enligt följande:

Kvarstår i 1 år: Magnus Johansson, Märit Lagheim och Mikael Hassler

Omval på 2 år: Sven Saghamre, Johan Sandegren och Johan Eriksson

Suppleanter: Margareta Gibbons 1 år (omval), Thomas Hjern 1 år (omval), Anna Holst 1 år (omval)

 

Mötet beviljade valberedningens förslag.

§12 Val av revisorer och revisorsersättare

Valberedningens ordförande Michael Gibbons redogjorde för valberedningens förslag till årsmötet på revisorer och revisorsersättare. Till revisorer valdes Kjell-Åke Eriksson (omval) och Jan Gustavsson (omval). Till revisorsersättare valdes Mats Christensson (nyval) och Bertil Holst (omval).

§13 Val av ledamöter i en valberedning

Valberedningen: Michael Gibbons kvarstår som valberednings sammankallande. Pia Gitse och Ove Leander omvaldes som ledamöter.

§14 Förslag till budget för nästkommande räkenskapsår samt fastställande av årsavgift

Mötet antog förslaget till budget för nästkommande räkenskapsår samt fastställande av en oförändrad årsavgift.

§15 Prövning av förslag som väckts av styrelsen eller som skriftligen inlämnats till styrelsen inom fastställd tid

Lekplats i Nösund

Då kommunen är de som oftast står för lekplatser uppmanades intresserade medlemmar att kontakta Heidi Bader, som skickat in förslaget om lekplats, för att driva frågan vidare.

§16 Övriga ärenden. Under denna punkt får ej fattas beslut i för föreningen betydelsefulla frågor, om inte ärendet har förberetts.

Trafikgruppen

Bengt Thompson berättade om arbetet tillsammans med bl.a. Lotta Malm och Carl-Otto Lodin som utmynnat i de hinder som nu finns på prov på vägarna.

Ny detaljplan – Nösund Havshotell

Kajsa Crona informerade om planerna för Havshotellet utifrån det förslag som skickats in till Orust kommun.

Berättarfrukost

Mikael Hassler informerade om att det blir en berättarfrukost i Varmbadhuset 28 juli.

Kapellstiftelsen

Pia Gitse och Mikael Hassler informerade om kapellets verksamhet.

§17 Mötets avslutande

Ordföranden Eva Ossiansson förklarade årsmötet avslutat.

 

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Johan Eriksson
Mötesordförande: Eva Ossiansson

Justerare: Anita Abrahamsson, Ellen Andersson

Styrelseprotokoll 19 jun 2022

Närvarande

Eva Ossiansson, Märit Lagheim, Anna Holst, Johan Sandegren, Mikael Hassler, Magnus Johansson, Margareta Gibbons, Johan Eriksson

Frånvarande

Thomas Hjern, Sven Saghamre

§1 Mötets öppnande + föreg. protokoll/val av just.+ sekr.

Föregående protokoll gicks igenom, till justerare valdes Anna Holst, Johan Eriksson valdes till sekreterare.

Högen som ska eldas tar vi hand om utan container. Mikael leder utrensning av högen tisdag 21/6.

Att-göra-listan kommer i framtida möten ersätta punkten genomgång av föregående protokoll.

§2 Planering av årsmöte, årsavgift och verksamhetsberättelsen

Kallelse inklusive verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport har skickats ut och anslagits.

Föreningen bjuder på bubbel på årsmötet i vanlig ordning.

Johan E gör funktionskontroll av projektorn.

Invigning av Magasinet planeras till höstens städdag.

Margareta köper tilltugg till årsmötet.

Årsavgiften kommer att föreslås oförändrad.

Eva kontaktar sektionsledarna och hör om och vad de vill presentera.

§3 Ekonomisk rapport

Kassören presenterade en god ekonomi.

Sju medlemmar har inte betalt medlemsavgiften och kommer att strykas ur rullorna.

§4 Sektioner – aktuella frågor

Sjöstugan

Att få ordning på elen i Sjöstugan är brådskande, Magnus påminner Bengt om att ligga på.

Uppföranderegler kring toalettbestyr och ytterligare förtydliganden om städning ska föras in i avtalet och checklistan.

Magasinet

Möte har nyligen genomförts med uppsamling av vad som är kvar att göra.

Mikael tar hjälp av Bengt för att ta fram ett kostnadsförslag för serviceboden. Fler behövs i magasinsgruppen.

Varmbadhuset

Bastun är äntligen fixad, det blev ett väldigt lyckat resultat. Elen kvarstår då leverantörerna har ont om tid. En diskussion ska tas med ordföranden i Nordbryggan. Hyresavtalen har granskats med en kommentar kring omförhandling, vad händer om man inte kommer överens. Förslaget är att ändra den 30 mars till den 25 mars.

§5 Nya medlemmar

Hanna Romstad med familj, Maria och Björn Eklund, Caroline Eriksson och Kent-Ove Gullborg, Hans och Ulrika Aderum samt Matilda Boberg Ragnerstam hälsas hjärtligt välkomna som medlemmar i föreningen.

§6 Övriga frågor

Tackkort

Märit har fått en offert på 200 kort. Märit tar kontakt med Birgitta för att ta fram texter. Johan S tar ut lista på de som bidragit.

Berättarfrukost den 28 juli. Vi tackar Orusts Sparbank som återigen har sponsrat.

§7 Nästa möte

Nästa styrelsemöte är konstituerande den 10 juli 2022, direkt efter årsmötet.

§8 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Att göra

 • Utrensning av eld-högen – Mikael
 • Inköp av tilltugg till årsmötet – Margareta
 • Funktionskontroll av projektor – Johan E
 • Hör efter vad respektive sektionsledare vill presentera på årsmötet – Eva
 • Justera datum i avtalen – Magnus
 • Påminna Bengt om att elen i Sjöstugan brådskar – Magnus
 • Kostnadsförslag för serviceboden – Mikael
 • Kontakta Birgitta angående text på tackkort – Märit
 • Lista på vilka som bidragit till Magasinet att ha på årsmötet – Johan S

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Johan Eriksson
Justerare: Anna Holst
Mötesordförande: Eva Ossiansson                       

Styrelseprotokoll 7 jun 2022

Närvarande

Eva Ossiansson, Sven Saghamre, Märit Lagheim, Anna Holst, Johan Sandegren, Mikael Hassler, Magnus Johansson, Thomas Hjern, Johan Eriksson

Frånvarande

Margareta Gibbons

§1 Mötets öppnande + föreg. protokoll/val av just.+ sekr.

Föregående protokoll gicks igenom, till justerare valdes Magnus Johansson, Johan Eriksson valdes till sekreterare.

§2 Att-göra-lista – uppföljning av beslut

Förslag att göra en att-göra-lista för att undvika att uppgifter tappas bort.

§3 Varmbadhuset, fönster och slutförande m.h.t. bygglovet

Vissa arbeten måste prioriteras innan fönster kan monteras och det finns andra skäl att avvakta.

§4 Planändringar och utveckling som påverkar Föreningen Nösund

Thomas redogjorde för kontakter med kommunen. Ett förslag är att Föreningen Nösund genom Thomas initierar ett möte med intressenter för dialog.

§5 Planering av årsmöte, verksamhetsberättelse och styrelsens sammansättning

Magnus påbörjar verksamhetsberättelsen. Årsmötet är söndag 10 juli klockan 17:00. Kallelse ska skickas ut senast 19 juni. Medlemmarna bjuds på bubbel.

§6 Ekonomisk rapport

Frågan hänskjuts till nästa möte.

§7 Sektioner – aktuella frågor

Sjöstugan

Frågan hänskjuts till nästa möte.

Kallbadhusen

En stege är monterad, den andra lagd på is så länge.

Grunda badets hytter är reparerade.

Varmbadhuset

Olika prismodeller diskuterades.

Magasinet och bodarna

Frågan hänskjuts till nästa möte.

§8 Nya medlemmar

Frågan hänskjuts till nästa möte.

§9 Övriga frågor

Högen

Eftersom det inte blev någon Valborgseld och vi inte vill ha högen liggande hela sommaren så hyr vi en container och forslar bort den. Thomas tar på sig att beställa och samordna med någon/några av styrelsemedlemmarna.

§10 Nästa möte

Nästa styrelsemöte är den 19:e juni klockan 09:30 i Varmbadhuset.

§11 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

 

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Johan Eriksson
Justerare: Magnus Johansson
Mötesordförande: Eva Ossiansson                       

Styrelseprotokoll 9 apr 2022

Styrelsemöte 9 april 2022, Kl. 9:30-11:30 i Varmbadhuset 

Närvarande 

Eva Ossiansson, Margareta Gibbons, Märit Lagheim, Anna Holst, Johan Sandegren, Mikael Hassler, Magnus Johansson, Thomas Hjern, Johan Eriksson 

Frånvarande 

Sven Saghamre 

§1 Mötets öppnande + föreg. protokoll/val av just.+ sekr. 

Föregående protokoll gicks igenom, till justerare valdes Mikael Hassler, Johan Eriksson valdes till sekreterare. 

§2 Ekonomisk rapport 

Kassören redogjorde för den i nuläget goda ekonomin.  

§3 Hyresavtal/hyresnivåer 

Den nya boden, Norra Boden, ska i förlängningen hyras ut till självkostnadspris. I år, som är inflyttningsåret, debiteras inga hyror. 

 Hyran uppskattas till cirka 2 000:- per år. 

 En årlig avsättning för underhåll av Norra Boden ska redan nu initieras, 5 000:- per år. 

§4 Planering av städdagen/vårmöte och Valborg 

Inför städdagen är det viktigt att informera om att man inte kan slänga vad som helst i sopsäckarna som ska hämtas av kommunen. 

Vi fikar på Nösundsgården efter städningen. 

Valborg 

Vi samlas klockan 17:00 för att tända Valborgsbrasan och promenerar sedan till Nösundsgården cirka klockan 18. Johan Sandegren tog på sig att vara eldvakt. 

Vårmöte och invigning 

Vi planerar att samlas i Magasinet den 21/5 klockan 16:00 för att fira våren och inviga Magasinet. 

§5 Sektioner – aktuella frågor 

Sjöstugan 

Ansvar för in- och utcheckning i Sjöstugan för hela säsongen är schemalagt. 

Propparna går ofta på inkommande elskåp vilket skapar extra arbete. Sektionen har kommit fram till att vi behöver köpa in nya bord. Sektionen vill utöka gruppen till fyra personer som tar hand om jour under uthyrning och att både medlemmar och icke-medlemmar ska få boka upp till tre år i förväg. Avbokar man fram till ett år i förväg kan man få tillbaka halva handpenningen. 

Beslut: Ta in elektriker för felsökning. 

Nya bord ska köpas in. 

Ny avgift är 12.000:- för icke-medlemmar och 4 500:- för medlemmar. Från och med nästa år 2023 är avgiften 15.000:- för icke-medlemmar. 

Kallbadhusen 

Grunda badets hytter måste ses över, både golv och tak är i behov av upprustning. Uppskattad kostnad 30-40.000:- Två nya stegar måste anskaffas, uppskattad kostnad 20 000:- 

Beslut: Arbetet på grunda badet ska göras och stegar ska köpas in. 

Varmbadhuset 

Vissa elarbeten har genomförts, bastugolvet ska spacklas och klinker läggas. Ny fläkt ska installeras i duschrummet. Golvet i omklädningsrummet ska torkas och behandlas på lämpligt sätt. 

Beslut: Nordbryggan och Föreningen Nösund hjälps åt med el och WiFi. 

Undersök möjligheterna att anlita städfirma en gång per vecka. 

Kassören återkommer med ett förslag till styrelsen gällande prismodell och den s.k. partybokningen. 

Magasinet och bodarna 

Lås ska sättas in i varje bod med nyckelskåp. 

Provlampa har satts upp, bänkar ska sättas in, fönster ska sättas in i gluggarna. Mekanism för övre fönstren ska installeras och på städdagen ska ”allt” tömmas. 

Medlemmarna ska involveras i hur Magasinet ska organiseras framåt. 

§6 Nya medlemmar 

Axel Gyllfors, John Olsson, Marie och Mikael Jansson, Mathias Arvidsson och Karin Fredriksson hälsas hjärtligt välkomna som medlemmar i föreningen. 

§7 Övriga frågor 

Båda toaletterna vid pumphuset bör vara växelvis i drift under säsongen. 

En extratömning av sopcontainern ska beställas till efter påsk, ett lås köpas in och installeras. En skylt som informerar om inga hushållssopor får slängas i containern ska sättas upp. 

§8 Nästa möte 

Nästa styrelsemöte är den 7:e juni klockan 18:15 via Zoom. 

§9 Mötets avslutande 

Ordföranden förklarade mötet avslutat.  

För Föreningen Nösund 

Sekreterare: Johan Eriksson
Justerare:  Mikael Hassler 
Mötesordförande:  Eva Ossiansson