Styrelseprotokoll 23 apr 2016

Styrelsemöte den 23 april , 2016, Kl. 12:30-14:00

Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Nösund den 23 April 2016 i Varmbadhuset kl. 12.30-14.00

Närvarande: Lars-Erik Roos, Johan Eriksson, Eva Ossiansson, Mikael Hassler, Pia Gitse, Anders Bengtsson, Magnus Johansson, Hans Johansson, Bodil Novik Nilsson

§1 Mötets öppnande + föregående protokoll och val av justerare och sekreterare

Lars-Erik Roos förklarade mötet öppnat. Bodil Novik Nilsson valdes till sekreterare. Hans Johansson till att jämte ordföranden justera protokollet.

Föregående protokoll gicks igenom.

§2 Sjöstugeprojektet – intro av ny proj. ledn.

Förslag att Hans Johansson kallar till ett start-up möte för riktlinjerna till den nya projektledningen med Egon och arbetsgruppen (Göran Algeröd, Bengt Thompson och Hans Johansson) som framledes löpande rapporterar till styrelsen om hur arbetet fortskrider.

Beslut: Styrelsen beslutade att Hans Johansson som representant för styrelsen kallar till ett startmöte med arbetsgruppen och projektledningen.

§3 Nytt avtal för Pia Areblad

Beslut: Samma avtal som gällde under 2015 för aktiviteter måndag till fredag gäller även för 2016.

§4 Bidragsbrevet – hur gå vidare?

Styrelsen föreslog att brevet om sommarfesten kommer att skickas ut i maj efter bidragsbrevet till medlemmarna.

Beslut1: Ett brev skickas ut av ordföranden rörande frivilliga bidrag. En lista med frågor och svar tas fram och läggs upp på hemsidan. Hans Johansson är sammankallande för frågor och svar och sammanställer dessa.

Beslut2: Sekreteraren, Bodil Novik Nilsson, tar fram ett förslag på anslag rörande frivilliga bidrag via Swish som skall sättas upp i Varmbadhuset, Sjöstugan, toaletter etc. till nästa styrelsemöte.

§5 Dags för inspektion av badplatserna

En process och rutin finns för inspektion av badplatserna. Magnus Johansson tar ledarskapet för inspektionen. Hopptorn, trampoliner etc kontrolleras så att dessa är säkra.

Beslut: Magnus Johansson tillsammans med Johan Eriksson och gör en inspektion av badplatserna. De som är kunniga sedan tidigare inom föreningen kallas och tas med.

§6 Information från sektionerna

Varmbadhuset byter kod och lås 1 maj.

§8 Ekonomisk rapport

Inget nytt har tillkommit sedan förra mötet.

§9 Nya medlemmar(C-O Lodin/K Bartholdsson)

De nya medlemmarna hälsas välkomna till Föreningen Nösund.

§10 Övriga frågor

Våffelcaféet behöver ett låsbart skåp till sina tillbehör.

Beslut: Sjöstugesektionen under Pia Gitses ledning tar fram en lösning med ansvarig för Våffelcaféet.

Det behövs en plastmatta i köket i Sjöstugan så att det blir lite mera hygieniskt. Det är svårt att städa som det ser ut just nu i det provisoriska köket.

Beslut: Pia Gitse kollar upp med Egon om det finns ett billigt alternativ till ny tillfällig plastmatta och om Egon skulle kunna göra jobbet med att få den på plats före 1 juni.

§11 Nästa möte, inkl. fika

Nästa möte är den 22 maj kl. 09.30-11.30 i Sjöstugan. Bodil tar fikat.

§12 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Bodil Novik Nilsson
Justerare: Hans Johansson
Mötesordförande: Lars-Erik Roos