Styrelseprotokoll 22 maj 2016

Styrelsemöte den 22 maj, 2016, Kl. 09:30-11:30

Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Nösund den 22 maj 2016 i Sjöstugan kl. 09.30-11.30.

Närvarande: Lars-Erik Roos, Magnus Johansson, Eva Ossiansson, Anders Bengtsson och Bodil Novik Nilsson

Ej närvarande: Pia Gitse, Johan Eriksson, Hans Johansson, Mikael Hassler

Inbjuden gäst: Michael Gibbons(delvis)

§1 Mötets öppnande + föregående protokoll och val av justerare och sekreterare

Lars-Erik Roos förklarade mötet öppnat. Anders Bengtsson valdes till justerare. Bodil Novik Nilsson valdes till sekreterare.

Föregående protokoll gicks igenom. Hans Johansson har inte hunnit att ha start-up möte med Egon och arbetsgruppen ännu, men kommer göra det i närtid.

Beslut kopplat till föregående protokoll:

Bodil skickar ut förslag till bidragsanslag för toa, badplats etc. Lars-Erik Roos skickar ut förslag till brev till medlemmarna om det finns ett låsbart skåp som kan skänkas till Varmbadhuset för att användas av Våfflan.

Mattan i köket i Varmbadhuset behålls som den är tills renoveringen är klar.

§2 Valberedningens ordf. genomgång inför Årsmötet

Michael Gibbons tog upp valberednings arbete. Magnus Johansson, Eva Ossiansson och Bodil Novik Nilsson sitter ytterligare 1 år enligt tidgare beslut. Pia Gitse, Johan Eriksson samt Anders Bengtsson står för omval. Pia Gitse har meddelat att hon inte vill bli omvald, hon vill däremot fortsätta som Sjöstugesektionens ordförande. Arbetet fortgår med att ta fram förslag till ny styrelse inför årsmötet i juli.

§3 Sjöstugeprojektet-status

Nya dubbeldörren till köket är på plats. Arbetsbänk är installerad i köket.

Det är viktigt att det inte röks i Sjöstugan. Det bör läggas till i villkoren vid uthyrning om det inte finns med redan och kompletteras med ett eventuellt anslag inne i lokalen Sjöstugan.

§3 Nya hyresavtal upplägg

Nya hyresavtal diskuterades. Michael och Eva har tagit fram förslag till nya hyresavtal. Prissättningen tas efter årsmötet. Eva skickar ut förslag till nya avtalsprinciper till styrelsen. Det krävs ett beslut inom den nya styrelsen efter årsmötet för att nya hyresavtal.

Beslut: Eva tar upp frågan med Mikael och förslag till avtalsprinciper kommer att diskuteras i styrelsen vid nästa sammankomst.

§5 Bidragsbrevet – status

Hittills har 15 bidrag kommit in totalt 18000kr.  Ordföranden tar upp en påminnelse i det brev som går ut angående skåp gåva till Sjöstugan.

Det diskuterades hur en lista skall se ut med gåvogivare och hur den skall visas.

En gåva till alla bidragsgivare diskuterades också.

§6 Inspektion av badplatserna

Magnus går 4 juni på inspektion tillsammans med Bengt Thompsson och Rune Olsson.

§6 Nya kraftledningen över Boxvik

Vattenfall har föreslagit att dra en ny kraftledning över Boxvik. Boende i Boxvik önskar få styrelsens stöd.

Beslut: Styrelsen stödjer de boende i Boxvik i deras skrivelse att ledningen önskas grävas ner istället för att gå luftvägen.

§7 Inför årsmötet planering

Magnus tar fram ett förslag till presentation och tar med alla delar som krävs samt stämmer av med Anders Bengtsson rörande ekonomin.

På årsmötet behöver styrelsen stämma av ombyggnaden av Sjöstugan. Hur skall vi gå vidare bla med finansieringen av det fortsatta arbetet.

Beslut: Alla hjälps inom styrelsen att få årsmötet så bra som möjligt. 3 juli kl. 15.00 är årsmötet planerat.

§8 Information från sektionerna

Inget nytt.

§9 Ekonomisk rapport

Anders rapporterade om det ekonomiska läget inom föreningen. Medlemsfakturor är på gång att skickas ut. Styrelsen ser över hur försändelserna av fakturorna kan effektiviseras framgent då det i nuläget tar mycket tid i anspråk av kassören.

35000kr har lagts ut hittills på Sjöstugeprojektet under 2016.

Ingen faktura har inkommit från kommunen och Kents arbetslag.

Anders kommer löpande hålla styrelsen uppdaterad om inkomna bidrag till Sjöstugeprojektet.

§10 Nya medlemmar

Inga nya medlemmar har tillkommit under perioden.

§11 Övrigt

Toaletten vid varmbadhuset skall öppnas för säsongen.

Beslut: Det godkändes att ytterligare aktiviteter som allsång med Örjan Palmgren och yoga med Helena Ulinder kommer att utföras i Sjöstugan.

§13 Nästa möte, inkl. fika

Nästa möte är söndagen den 26 juni kl. 09:30-11:30 i Varmbadhuset, och fikat tar Hans Johansson.

§14 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Bodil Novik Nilsson
Justerare: Anders Bengtsson
Mötesordförande: Lars-Erik Roos