Kategoriarkiv: Årsmötesprotokoll

Årsmöte 3 juli 2011

Protokoll fört vid Årsmöte i Föreningen Nösund, 3 juli 2011 kl.15.00

 

 1. Mötet förklarades öppnat
 2. Till ordförande valdes Sten Hallberg, till sekreterare valdes Lars Karlén
 3. Till att jämte ordförande justera mötesprotokollet valdes
  1. Dagmar Ågren
  2. Lennart Sundelius
 4. Frågan om mötets behöriga öppnande besvarades med Ja
 5. Förslaget till dagordning godkändes
 6. Verksamhetsberättelsen och ekonomiska redovisningen godkändes och lades till handlingarna. Med följande notering.
  1. Sten anmälde fråga från Bohusläns museum: Om föreningarna kan prenumerera på boken Bohuslän, som ett stöd för ideellt arbete. Ingen hade invändning mot detta.
  2. Fråga varför ej byggnaderna ingår i balansräkningen, mötet rekommenderar styrelsen att ta med de fasta tillgångarna i redovisningen i fortsättningen.
 7. Revisionsberättelsen lästes upp.
 8. Mötet fastställde den ekonomiska redovisningen.
 9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010-01-01 till 2010-12-31..
 10. Sten Hallberg valdes till ordförande på ett år (omval)
 11. Till styrelsen valdes:
  1. Jan Gustavsson, Kassör, omval för 2 år
  2. Ledamot: Magnus Johansson, omval för 2 år
  3. Lars Roos som adjungerad medlem

                                                    i.     Som information nämndes att Lars anmält intresse för att överta ordförandeposten, efter Sten, nästa år. Avsikten är därför att Lars deltager i styrelsearbetet under året för att det skall bli en mjuk övergång om han väljs nästa år.

 1.  
  1. Suppleanter: Cecilia Holst, Lars Karlén, omval 1 år.
 2. Till revisorer valdes Ingrid Nilsson(omval), Gunnar Nilsson(nyval). Suppleanter: Pia Gitse och Ingrid Olsson, (omval)
 3. Till valberedningen valdes : Bertil Holst(sammankallande), Torbjörn Jansson, Dag Selander.
 4. Förslag till budget godkändes: oförändrad medlemsavgift, se också punkt 16 avseende åtgärder på föreningens anläggningar.
 5. Motioner: Gösta Sandegren hade inlämnat motion om båthamn ,som lästes upp (bifogas som bil. ). Styrelsen står bakom pkt 2 (utbyggnad av sjöstugan 3,5 m). Övriga punkter ingår i de fortsatta studierna av hur området skall utvecklas.
  1. Synpunkter som framfördes var bl.a

                                                    i.     Styrelsen vill fortsätta utredandet tills man har en helhetsbild innan man förelägger några konkreta förslag för medlemmarna

                                                  ii.     Om det löser finansiering av ombyggnader kan det vara ett alternativ att ha båthamn framför Sjöstugan

                                                iii.     Viktigt att det sker en kommunikation mellan Samfälligheten och FN.

 1.  
  1. Beslut: Mötet bordlade frågan o gav styrelsen mandat att fortsätta utredandet och påskynda en förfrågan till medlemmarna om deras syn på en Båthamn.
 2. Föreningens anläggningar o lokaler : Genomfört arbete och framtida planer redovisades enl. bilaga 2.
  1. Synpunkter som framfördes var bl.a.

                                                    i.     Angående Varmbadhuset, framhöll styrelsen att Dan Lind och Värdshuset hade haft kostnader på 120 000:- för VVS-arbeten för SPA:t och Varmbadhuset, som ej skickats vidare till FN.  Härigenom har Dan på ett gentilt sätt sponsrat FN med ca 60 000:-, vilket föreningen är mycket tacksamma för.

                                                  ii.     Angående Sjöstugan: toalett som ska kunna nås utifrån, bör också kunna nås inifrån

 1. Övriga ärenden
  1. Skylt i Norra Hamnen, behöver sättas upp, för att klarlägga att det är parkeringsförbud för husvagn/husbil.
  2. Föreningen Nösund bekostar belysningen på landgången, kan detta föras över till Vägföreningen. Kontakt tas med Vägföreningen för diskussion.
 2. Ordförande tackade för intresset och förklarade mötet avslutat

 

 

Lars  Karlén

Sekreterare

 

 

Justeras

 

 

 

……………………….                                                  ……………………………….

Dagmar Ågren                                                               Lennart Sundelius

 

 

 

………………………

Sten Hallberg ordf.

 

Årsmöte 11 juli 2010

Protokoll fört vid Årsmöte i Föreningen Nösund 2010-07-11

 

 1. Mötet förklarades öppnat

 

 1. Till ordförande för mötet valdes Sten Hallberg, till sekreterare valdes Magnus Johansson

 

 1. Till att, jämte ordförande, justera mötesprotokollet valdes Mats Arvidsson och Stefan Östling

 

 1. Frågan om mötets behöriga utlysande besvarades med ja.

 

 1. Förslaget till dagordning godkändes.

 

 1. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. Ekonomisk redovisning hade utdelats och möjlighet fanns till frågor.

 

 1. Upprättad revisionsberättelse upplästes

 

 1. Mötet fastställde den ekonomiska redovisningen

 

 1. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009-01-01 till 2009-12-31

 

 1. Sten Hallberg valdes till ordförande för en tid av ett år (omval).

 

 1. Fyra styrelseposter var uppe för val, mötet beslöt om omval av Lisbeth Maxén, Lars Kjellgren, Rune Olsson och Bengt Thompson för en tid av två år Omval). Till ersättare omvaldes Cecilia Bengtsson  och nyvaldes Lars Karlén för en tid av ett år.

 

 1. Till revisorer omvaldes Ingrid Nilsson och Ove Gedda, till revisors-suppleanter omvaldes Pia Gitse samt Ingrid Olsson.

 

 1. Valberedning består av Ingrid Lundin, Bertil Holst och Torbjörn Jansson Ingrid Lundin sammankallande.

 

 1. Bengt Thompson presenterade årets arbete samt förslag till aktiviter och budget för de kommande verksamhetsåren. Prioriterade aktiviteter är vatten och avloppsanslutning till Sjöstugan, grundarbeten på Sjöstugan, arbeten vid norra kallbadhuset och fortsatt arbete med toaletter i Sjöstugan. På en direkt fråga om finansieringen av arbetet med Varmbadhuset med tanke på resultatet av enkäten svarades att 5.000 per år har anslagits för underhåll som hanteras av Varmbadhusgruppen, Arbetet med rördragning mm har i huvudsak sponsrats av kommunen samt Värdshuset. I övrigt finansieras arbetet av insamlade medel. Varmbadhusgruppen presenterade sitt arbete med hjälp av arkitekturstuderande Lovisa Öbrink. Förslagen möttes av stort intresse. Mötet tackade Lovisa för hennes arbete och beslutade tillse att hon får ersättning för sina reskostnader.

                            Styrelsens förslag om medlemsavgift fastställdes. Förslag kom fram att till                       nästkommande år överväga att införa indexuppräkning av                             medlemsavgifterna.

 

 1. En motion med tre förslag hade inlämnats av Mats G Arvidsson. Förslag 1 innebar att man skulle uttaxera en extra avgift från varje medlem  på 1000 kr per år  under 5 år för att på så sätt bygga upp en fastighetsfond. Förslag två innebar att årsmötet skulle uttala en viljeyttring att genomföra Lovisas förslag till ombyggnad av Varmbadhuset. Tredje förslaget var att avyttra Varmbadhuset till en gemensamhetsanläggning där medlemmarna står för renovering och upprustning. Styrelsen ställer sig positiv till förslag 2 medan man föreslår avslag för punkterna 1 och 3. Ordet lämnades fritt och flera inlägg talade om att den långsiktiga finansieringen är viktig, att byggnaderna representerar stora värden och om de möjligheter som kan finnas att med rätt finansiering höja standarden på byggnaderna. Motionären menade att kostnaden för finansiering enligt hans förslag endast utgjorde 2,90 kr/dag och medlem. En långsiktig finansieringsplan efterfrågades, styrelsen menar att man presenterat en sådan baserad på de förutsättningarna som nu gäller, med husen på ofri grund som försvårar upptagande av lån för föreningen, mm. En punkt på styrelsens lista är att se över föreningsformen, diskutera möjlighet att överta marken under byggnaderna för att på så sätt skapa förutsättningar för fastighetsbildning. Synpunkter framkom att avyttra någon av byggnaderna för att på så sätt finansiera förbättringar av de resterande något som för närvarande kan vara ett problem eftersom byggnaderna utgör lös egendom. Resultatet av den stundtals intensiva diskussionen blev att årsmötet biföll motionärens förslag att årsmöte uttalar viljan att renovera Varmbadhuset i enlighet med arbetsgruppens förslag. Motionären drog tillbaka förslag 1 och 3 och mötet beslutade att tillsätta en arbetsgrupp med fem medlemmar bestående av Johan Elfner, Javad Naini, Pål Pröitz, Anna-Karin Holst och Gunnar Nilsson (sammankallande). Arbetsgruppen har till uppgift att föreslå modeller för föreningens framtida finansiering.

 

 1. Ingick under punkt 14

 

 1. Övriga ärenden: Uppmaning från Bertil Holst, om ”Nösund värnplikt”, att vara med i någon föreningsstyrelse, medlemmarna uppmanades kontakta styrelse eller valberedning i den förening man är intresserad av.

 

 1. Ordföranden tackade för intresset och förklarade mötet avslutat.

 

Magnus Johansson

Sekreterare

 

Justeras:

_________________________         ______________________________

Mats Arvidsson                                  Stefan Östling

 

__________________________

Sten Hallberg Ordf

Årsmöte 12 juni 2009

Protokoll fört vid Årsmöte i Föreningen Nösund 2009-07-12

 1. Mötet förklarades öppnat
 2. Till ordförande för mötet valdes Sten Hallberg, till sekreterare valdes Magnus Johansson.
 3. Till att justera mötesprotokollet valdes Lennart Sundelius och Mikael Hassler.
 4. Frågan om mötets behöriga utlysande besvarades med ja.
 5. Förslaget till dagordning godkändes.
 6. Antagande av vilande stadgeändring paragraf 2 och paragraf 8, rörande förtydligande av medlemskap samt sammansättning av valberedning.
 7. Verksamhetsberättelsen upplästes och lades till handlingarna.
 8. Upprättad revisionsberättelse upplästes.
 9. Ekonomisk redovisning hade utdelats och möjlighet fanns till frågor. Mötet fastställde den ekonomiska redovisningen.
 10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31.
 11. Sten Hallberg valdes till ordförande för en tid av ett år (omval).
 12. Två styrelseposter var uppe för val, mötet beslöt om omval av Jan Gustavsson och Magnus Johanson för en tid av två år. Till ersättare omvaldes Cecilia Bengtsson och Charlotte Enerbäck för en tid av ett år.
 13. Till revisorer omvaldes Ingrid Nilsson och Ove Gedda, till revisorssuppleanter omvaldes Pia Gitse samt Ingrid Olsson.
 14. Valberedning består av Bertil Holst, Ingrid Lundin och Lars-Erik Roos. Ingrid Lundin sammankallande.
 15. Förslag om inrättande av Jubileumsfond till gåva till Nösunds kapell i samband med dess 100-årsjubileum presenterades, och årsmötet beslutade, att föreningen skulle avsätta 10.000 kr till en lämplig gåva.
 16. Bengt Thompson presenterade årets arbete samt förslag till aktiviteter och budget för kommande verksamhetsår. Prioriterade aktiviteter är vatten- och avloppsanslutning vid Norra hamnen, grundarbeten på Sjöstugan, arbeten vid norra kallbadhuset samt vågbrytaren vid norra hamnen. Konkret förslag från medlem att göra en trappa ned till stranden vid djupa badet. Styrelsen noterade detta och tar det till listan.
 17. Styrelsens förslag om medlemsavgift fastställdes.
 18. Mötet hade inga inlämnade motioner att diskutera.
 19. Övriga frågor inleddes med en uppmaning till alla hundägare att plocka upp efter sig. Förslag till att städa Sjöstugan på hösten ordentligt för att undvika möss och liknande. Förslag och diskussion om annat upplägg av festerna. Det framfördes också ett tack från medlemmarna till styrelsen för nedlagt arbete. Information om Orust kommuns projekt om Pilgrimsleder plus information om Nösundsdagen 2009-07-18.
 20. Ordföranden tackade för intresset och förklarade mötet avslutat.

 

Magnus Johansson

Sekreterare Sten Hallberg, ordf.

 

 

Justeras:

 

Mikael Hassler Lennart Sundelius

Årsmöte 9 juli 2006

Protokoll fört vid Årsmöte i Föreningen Nösund 2006-07 -09

1                                        Mötet förklarades öppnat
2                                        Till Ordförande för mötet valdes Sten Hallberg, till sekreterare valdes Magnus Johansson
3                                        Till att justera mötesprotokollet valdes Lars-Erik Roos och Eva Winmark
4                                        Frågan om mötets behöriga utlysande besvarades med ja.
5                                        Förslaget till dagordning godkändes.
6                                        Verksamhetsberättelsen upplästes och lades till handlingarna, ekonomisk redovisning hade utdelats och möjlighet fanns till frågor.
7                                        Upprättad revisionsberättelse upplästes
8                                        Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005-01-01 till 2005-12-31
9                                        Sten Hallberg valdes till ordförande för en tid av ett år.
10                                    Fyra styrelseposter var uppe för val, mötet beslöt om omval av Barbro Roos, Rune Olsson, Lisbeth Maxén och nyval av Bengt Thomson. Till ersättare omvaldes Sofia Holst och nyvaldes Lars Källgren.
11                                    Till revisorer omvaldes Ingrid Nilsson och Ove Gedda, till revisorssuppleanter omvaldes Pia Gitse samt nyvaldes Ingrid Olsson.
12                                    Valberedning med Marita Johansson (sammankallande), Mikael Hassler, Tor Johnsson, Hans Lundkvist och Maj-Britt Olsbo omvaldes i sin helhet.
13                                    Budget för verksamhetsåret diskuterades och styrelsens förslag att för kommande verksamhetsår prioritera underhåll på varmbadhuset.samt arbeten i hamnen godkändes. Även arbetet med muren norr om Sjöstugan skall färdigställas. Arbetet är inom ramen för den femårsbudget (2004-2009) som beslutades 2003.
Årsmötet beslutade om oförändrad medlemsavgift.
14                                    Styrelsen hade utarbetat ett förslag om dess arbetssätt och organisation. Handlingen upplästes och godkändes.
Motion från Lennart Sundelius med flera om iordningställande av Sjöstugan så att den även kan användas vintertid. Styrelsen svar på motionen var ett förslag om att tillsätta en arbetsgrupp som utreder dels vad det skulle innebära att bygga om Sjöstugan, dels om det på annat sätt kan anordnas möteslokaler som kan användas året om. Beslutet blev att personer som var intresserad av att deltaga i en dylik arbetsgrupp anmäler sig till någon av styrelsens medlemmar senast fredag 14/7 och att styrelsen utser en grupp
med minst 5 deltagare som till nästa årsmöte presenterar förslag.
15                                    Övriga frågor inleddes med information från Anna-Karin Holst, ordförande i Samfällighetsföreningen, om de planer som Värdshuset har om att anordna en bastu antingen i anslutning till viken framför badtunnorna eller i anslutning till varmbadhuset.
Styrelsen fick också i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för varmbadhuset om en sådan skulle behövas.
Styrelsen fick också en uppmaning att tillse att styrelseprotokollen läggs ut på hemsidan.
Föreningen kommer att skicka en skrivelse till Orust kommun med anledning av RBK-planerna. Den kommer till största delen att överensstämma med den som tidigare skickats in tillsammans med Vägföreningen.
Det uppmanades också att enskilda fastighetsägare lämnar sina synpunkter på planerna till kommunen innan 21 juli.
Från Gösta Sandegren kom en fråga om busshållplatsens placering vid tennisplan. När bussen står vid hållplatsen är det svårt att ta sig ut på landsvägen.
16                                    Ordföranden tackade för intresset och förklarade mötet avslutat.

Magnus Johansson
Sekreterare

Justeras:

_________________________         ______________________________
Lars-Erik Roos                     Eva Winmark

Årsmöte 8 juli 2007

Protokoll fört vid Årsmöte i Föreningen Nösund 2007-07 -08

1                                        Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande Sten Hallberg

2                                        Till Ordförande för mötet valdes Anna-Karin Holst, till sekreterare valdes Magnus Johansson
3                                        Till att justera mötesprotokollet valdes Mikael Hassler och Dag Selander

4                                        Frågan om mötets behöriga utlysande besvarades med ja.

5                                        Förslaget till dagordning godkändes med ändringen att punkten 14 läggs efter sammanslagna punkten 16/17.
6                                        Verksamhetsberättelsen upplästes och lades till handlingarna, ekonomisk redovisning hade utdelats och möjlighet fanns till frågor.
7                                        Upprättad revisionsberättelse upplästes

8                                        Den ekonomiska redovisningen fastställdes                              

9                                        Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006-01-01 till 2006-12-31
10                                    Sten Hallberg valdes till ordförande för en tid av ett år.

11                                    Två styrelseposter var uppe för val, mötet beslöt om omval av Jan Gustavsson och Magnus Johansson, Till ersättare omvaldes Sofia Holst och nyvaldes Lars Kjellgren.
12                                    Till revisorer omvaldes Ingrid Nilsson och Ove Gedda, till revisorssuppleanter omvaldes Pia Gitse samt Ingrid Olsson.
13                                    Valberedning med Maj-Britt Olsbo (sammankallande), Mikael Hassler och Hans Lundkvist omvaldes och Fredrik Hallberg och Eva Reje nyvaldes.
14                                    Denna punkt avhandlades efter Punkt 16/17. Budget för verksamhetsåret diskuterades och styrelsens förslag att för kommande verksamhetsår prioritera underhåll på hamnen, vatten till Sjöstugan samt grävning för VA till bastun godkändes.
Årsmötet beslutade om oförändrad medlemsavgift.
15                                    Motion från valberedningen hade inkommit avseende stadgarnas krav på att minst 4 av styrelsens ordinarie ledamöter skulle vara bosatta på Nösund. Mötet beslöt att lägga till texten ”i möjligaste mån” när det gäller antalet fastboende i styrelsen.
Nuvarande lydelse paragraf 4 första stycket   ”Styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter och två ersättare. Minst fyra av de ordinarie skall vara folkbokförda på Nösund.” ersätts med ” Styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter och två ersättare. Minst fyra av de ordinarie skall om möjligt vara folkbokförda på Nösund.” Stadgeändringar skall enligt föreningens stadgar beslutas av två på varandra följande årsmöten. Beslutades att förslaget till stadgeändring tas därför upp på nytt vid nästa årsmöte.  
16                                    Även punkt 17 på dagordningen avhandlades under denna punkt. Arbetet från arbetsgruppern som tillsattes 2006 efter motion från Lennart Sundelius mfl.  rörande tillgång till föreningslokal året runt redovisades. Arbetsgruppen delades av praktiska skäl upp i två grupper. Lennart Sundelius, Pia Gitse och Gösta Sandegren arbetade med Sjöstugan och dess anpassning till åretruntbruk medan Rune Olsson, Bernt Wijkmark och Bengt Thomson tittat på alternativa lokaler för åretruntbruk. Arbetsgrupperna hade lagt ner ett stort arbete som presenterades i de rapporter som uppsatts i Postkuren. Rapporterna återfinns också på föreningens hemsida. Styrelsen presenterade också en sammanställning av statusen på föreningens byggnader och anläggningar samt hur den resonerat när det gäller arbetsformer, föreningsformer,  mottagande av gåva mm. Samfällighetsföreningen på Nösund har erbjudit Föreningen Nösund att överta marken under Sjöstugan för att på så sätt möjliggöra en fastighetsbildning av Sjöstugan med Föreningen Nösund som ägare. Styrelsen informerade att man för närvarande  tackar nej till detta erbjudande eftersom den nuvarande föreningsformen med frivilligt medlemskap och personligt ekonomiskt ansvar för styrelsen inte kan anses lämplig för ett dylikt åtagande. Det presenterades också förslag till en utredning av hur föreningen bör organiseras för att kunna hantera de utmaningar som föreningen står inför. Presentationen återfinns i textform på föreningens hemsida. Dragningarna avslutades med en redogörelse för föreningens ekonomi med de intäkter vi har och de fasta kostnader vi har. Ett dokument med dessa uppgifter tillsammans med en tabell som beskriver planerna med föreningens byggnader och anläggningar delades ut på mötet och återfinns också på föreningens hemsida.

Sjöstugegruppen presenterade också ett dokument med ett antal förslag till   årsmötet.   

Efter presentationerna följde en diskussion där följande frågor togs upp:
Finansiering av föreningens verksamhet, förslag kom om att föreningens styrelse skulle koncentrera sig på hur man kan öka föreningens intäkter och utnyttja medlemmarnas engegemang i frågan. Styrelsen ombads skapa arbetsgrupper där intresserade medlemmar kan bidraga med sina kunskaper och erfarenheter.
Man saknade information om hur driftskostnaderna skulle lösas, man befarade höga kostnader för Sjöstugan för uppvärmning osv.
Toaletter på Sjöstugan upplevdes som den enskilt mest angelägna åtgärden, det efterfrågades även enklare toalettlösningar än den som presenterades i utredningen om Sjöstugans vinterboning.
Räcken på landgången efterfrågades samt stegar med jämna mellanrum för att förenkla för den som eventuellt skulle hamna i sjön.
Samverkan med övriga föreningar diskuterades för att i någon mån utnyttja den kapacitet som finns i form av ideellt arbete.
En lösning skulle kunna vara att koncentrera sig på ett färre antal byggnader och eventuellt avyttra någon för att finansiera upprustning av de andra. Enkäten som diskuterats bör innefatta även sådana kontroversiella frågor.  
17                                    Se ovan

18                                    Övriga frågor inleddes med information från Sten Hallberg att det nu finns ca 25 platser kvar till sommarfesten den 21/7

Den 24/7 blir det ett gemensamt möte på Sjöstugan för att diskutera de detaljplaner för Nösund 1:176 som nu ställs ut.
Ett tack riktades till de personer som föredragit de olika ärendena.

19                                    Ordföranden tackade för intresset och förklarade mötet avslutat.

Magnus Johansson
Sekreterare

Justeras:

_________________________   ____________________________
Mikael Hassler                                    Dag Selander

Årsmöte 6 juli 2008

Protokoll fört vid Årsmöte i Föreningen Nösund 2008-07-06  
1                                        Mötet förklarades öppnat
2                                        Till ordförande för mötet valdes Sten Hallberg, till sekreterare valdes Magnus Johansson
3                                        Till att justera mötesprotokollet valdes Anita Sandegren och Mikael Hassler
4                                        Frågan om mötets behöriga utlysande besvarades med ja.
5                                        Förslaget till dagordning godkändes.
6                                        Verksamhetsberättelsen upplästes och lades till handlingarna.
7                                        Upprättad revisionsberättelse upplästes
8                                        Ekonomisk redovisning hade utdelats och möjlighet fanns till frågor.Mötet fastställde den ekonomiska redovisningen
9                                        Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007-01-01 till 2007-12-31
10                                    Sten Hallberg valdes till ordförande för en tid av ett år.
11                                    Fyra styrelseposter var uppe för val, mötet beslöt om omval av Rune Olsson, Lisbeth Maxén och Bengt Thompson samt nyval av Lars Kjellgren alla för en tid av två år. Till ersättare nyvaldes Cecilia Bengtsson  och Charlotte Enerbäck för en tid av ett år.
12                                    Till revisorer omvaldes Ingrid Nilsson och Ove Gedda, till revisorssuppleanter omvaldes Pia Gitse samt Ingrid Olsson.
13                                    Valberedning som mötet beslöt skall bestå av tre personer, består av Sofia Holst, Lars-Erik Roos och Lotta Malm.
14                                    Bengt Thompson presenterade årets arbete samt förslag till aktiviter och budget för kommande verksamhetsår. Prioriterade aktiviteter är toaletter i Sjöstugan samt vid Norra hamnen, bänkar vid Björbärshalsen och Stenli, Varmbadhuset EU-ansökan mm, fortsatt utredning om vinterbonad lokal, köket i Sjöstugan, fortsatt utredning om föreningsform. Korta rapporter från de olika arbetsgrupperna inklusive en rapport från mötet med Pål Pröitz. Ett upprop om hjälp med diverse aktiviteter avslutade dragningen. Föreslogs att styrelsen organiserar en lista med uppdrag där medlemmarna får anmäla sig. Styrelsen ombads också uppmana hyresgästerna av Sjöstugan att även se till närområdet och samla in drinkglas, ölburkar och andra lämningar efter nyttjandet.
Årsmötet beslutade om oförändrad medlemsavgift.
15                                    Vilande stadgeändring om styrelsemedlemmarnas folkbokföringsadress fastställdes enligt förslaget som behandlades vid förra årsmötet.
16                                    Förslag till stadgeändring rörande förtydligande av medlemsskap godkändes liksom förslag om sammansättning av valberedning. Förslagen kommer att fastställas vid nästa årsmöte.
17                                    Mötet hade inga inlämnade motioner att diskutera
18                                    Övriga frågor inleddes med att hälsa Cecilia Bengtsson och Charlotte Enerbäck välkomna i styrelsen. En uppmaning från föreningen om att besöka torsdagarnas allsång samt att anmäla sig till Nösundsdagarnas aktiviteter.
.
19                                    Ordföranden tackade för intresset och förklarade mötet avslutat.

Magnus Johansson
Sekreterare

Justeras:

_________________________         ______________________________
Mikael Hassler                                    Anita Sandegren

__________________________
Sten Hallberg Ordf