Kategoriarkiv: Årsmötesprotokoll

Årsmöte 12 juni 2009

Protokoll fört vid Årsmöte i Föreningen Nösund 2009-07-12

 1. Mötet förklarades öppnat
 2. Till ordförande för mötet valdes Sten Hallberg, till sekreterare valdes Magnus Johansson.
 3. Till att justera mötesprotokollet valdes Lennart Sundelius och Mikael Hassler.
 4. Frågan om mötets behöriga utlysande besvarades med ja.
 5. Förslaget till dagordning godkändes.
 6. Antagande av vilande stadgeändring paragraf 2 och paragraf 8, rörande förtydligande av medlemskap samt sammansättning av valberedning.
 7. Verksamhetsberättelsen upplästes och lades till handlingarna.
 8. Upprättad revisionsberättelse upplästes.
 9. Ekonomisk redovisning hade utdelats och möjlighet fanns till frågor. Mötet fastställde den ekonomiska redovisningen.
 10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31.
 11. Sten Hallberg valdes till ordförande för en tid av ett år (omval).
 12. Två styrelseposter var uppe för val, mötet beslöt om omval av Jan Gustavsson och Magnus Johanson för en tid av två år. Till ersättare omvaldes Cecilia Bengtsson och Charlotte Enerbäck för en tid av ett år.
 13. Till revisorer omvaldes Ingrid Nilsson och Ove Gedda, till revisorssuppleanter omvaldes Pia Gitse samt Ingrid Olsson.
 14. Valberedning består av Bertil Holst, Ingrid Lundin och Lars-Erik Roos. Ingrid Lundin sammankallande.
 15. Förslag om inrättande av Jubileumsfond till gåva till Nösunds kapell i samband med dess 100-årsjubileum presenterades, och årsmötet beslutade, att föreningen skulle avsätta 10.000 kr till en lämplig gåva.
 16. Bengt Thompson presenterade årets arbete samt förslag till aktiviteter och budget för kommande verksamhetsår. Prioriterade aktiviteter är vatten- och avloppsanslutning vid Norra hamnen, grundarbeten på Sjöstugan, arbeten vid norra kallbadhuset samt vågbrytaren vid norra hamnen. Konkret förslag från medlem att göra en trappa ned till stranden vid djupa badet. Styrelsen noterade detta och tar det till listan.
 17. Styrelsens förslag om medlemsavgift fastställdes.
 18. Mötet hade inga inlämnade motioner att diskutera.
 19. Övriga frågor inleddes med en uppmaning till alla hundägare att plocka upp efter sig. Förslag till att städa Sjöstugan på hösten ordentligt för att undvika möss och liknande. Förslag och diskussion om annat upplägg av festerna. Det framfördes också ett tack från medlemmarna till styrelsen för nedlagt arbete. Information om Orust kommuns projekt om Pilgrimsleder plus information om Nösundsdagen 2009-07-18.
 20. Ordföranden tackade för intresset och förklarade mötet avslutat.

 

Magnus Johansson

Sekreterare Sten Hallberg, ordf.

 

 

Justeras:

 

Mikael Hassler Lennart Sundelius

Årsmöte 9 juli 2006

Protokoll fört vid Årsmöte i Föreningen Nösund 2006-07 -09

1                                        Mötet förklarades öppnat
2                                        Till Ordförande för mötet valdes Sten Hallberg, till sekreterare valdes Magnus Johansson
3                                        Till att justera mötesprotokollet valdes Lars-Erik Roos och Eva Winmark
4                                        Frågan om mötets behöriga utlysande besvarades med ja.
5                                        Förslaget till dagordning godkändes.
6                                        Verksamhetsberättelsen upplästes och lades till handlingarna, ekonomisk redovisning hade utdelats och möjlighet fanns till frågor.
7                                        Upprättad revisionsberättelse upplästes
8                                        Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005-01-01 till 2005-12-31
9                                        Sten Hallberg valdes till ordförande för en tid av ett år.
10                                    Fyra styrelseposter var uppe för val, mötet beslöt om omval av Barbro Roos, Rune Olsson, Lisbeth Maxén och nyval av Bengt Thomson. Till ersättare omvaldes Sofia Holst och nyvaldes Lars Källgren.
11                                    Till revisorer omvaldes Ingrid Nilsson och Ove Gedda, till revisorssuppleanter omvaldes Pia Gitse samt nyvaldes Ingrid Olsson.
12                                    Valberedning med Marita Johansson (sammankallande), Mikael Hassler, Tor Johnsson, Hans Lundkvist och Maj-Britt Olsbo omvaldes i sin helhet.
13                                    Budget för verksamhetsåret diskuterades och styrelsens förslag att för kommande verksamhetsår prioritera underhåll på varmbadhuset.samt arbeten i hamnen godkändes. Även arbetet med muren norr om Sjöstugan skall färdigställas. Arbetet är inom ramen för den femårsbudget (2004-2009) som beslutades 2003.
Årsmötet beslutade om oförändrad medlemsavgift.
14                                    Styrelsen hade utarbetat ett förslag om dess arbetssätt och organisation. Handlingen upplästes och godkändes.
Motion från Lennart Sundelius med flera om iordningställande av Sjöstugan så att den även kan användas vintertid. Styrelsen svar på motionen var ett förslag om att tillsätta en arbetsgrupp som utreder dels vad det skulle innebära att bygga om Sjöstugan, dels om det på annat sätt kan anordnas möteslokaler som kan användas året om. Beslutet blev att personer som var intresserad av att deltaga i en dylik arbetsgrupp anmäler sig till någon av styrelsens medlemmar senast fredag 14/7 och att styrelsen utser en grupp
med minst 5 deltagare som till nästa årsmöte presenterar förslag.
15                                    Övriga frågor inleddes med information från Anna-Karin Holst, ordförande i Samfällighetsföreningen, om de planer som Värdshuset har om att anordna en bastu antingen i anslutning till viken framför badtunnorna eller i anslutning till varmbadhuset.
Styrelsen fick också i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för varmbadhuset om en sådan skulle behövas.
Styrelsen fick också en uppmaning att tillse att styrelseprotokollen läggs ut på hemsidan.
Föreningen kommer att skicka en skrivelse till Orust kommun med anledning av RBK-planerna. Den kommer till största delen att överensstämma med den som tidigare skickats in tillsammans med Vägföreningen.
Det uppmanades också att enskilda fastighetsägare lämnar sina synpunkter på planerna till kommunen innan 21 juli.
Från Gösta Sandegren kom en fråga om busshållplatsens placering vid tennisplan. När bussen står vid hållplatsen är det svårt att ta sig ut på landsvägen.
16                                    Ordföranden tackade för intresset och förklarade mötet avslutat.

Magnus Johansson
Sekreterare

Justeras:

_________________________         ______________________________
Lars-Erik Roos                     Eva Winmark

Årsmöte 8 juli 2007

Protokoll fört vid Årsmöte i Föreningen Nösund 2007-07 -08

1                                        Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande Sten Hallberg

2                                        Till Ordförande för mötet valdes Anna-Karin Holst, till sekreterare valdes Magnus Johansson
3                                        Till att justera mötesprotokollet valdes Mikael Hassler och Dag Selander

4                                        Frågan om mötets behöriga utlysande besvarades med ja.

5                                        Förslaget till dagordning godkändes med ändringen att punkten 14 läggs efter sammanslagna punkten 16/17.
6                                        Verksamhetsberättelsen upplästes och lades till handlingarna, ekonomisk redovisning hade utdelats och möjlighet fanns till frågor.
7                                        Upprättad revisionsberättelse upplästes

8                                        Den ekonomiska redovisningen fastställdes                              

9                                        Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006-01-01 till 2006-12-31
10                                    Sten Hallberg valdes till ordförande för en tid av ett år.

11                                    Två styrelseposter var uppe för val, mötet beslöt om omval av Jan Gustavsson och Magnus Johansson, Till ersättare omvaldes Sofia Holst och nyvaldes Lars Kjellgren.
12                                    Till revisorer omvaldes Ingrid Nilsson och Ove Gedda, till revisorssuppleanter omvaldes Pia Gitse samt Ingrid Olsson.
13                                    Valberedning med Maj-Britt Olsbo (sammankallande), Mikael Hassler och Hans Lundkvist omvaldes och Fredrik Hallberg och Eva Reje nyvaldes.
14                                    Denna punkt avhandlades efter Punkt 16/17. Budget för verksamhetsåret diskuterades och styrelsens förslag att för kommande verksamhetsår prioritera underhåll på hamnen, vatten till Sjöstugan samt grävning för VA till bastun godkändes.
Årsmötet beslutade om oförändrad medlemsavgift.
15                                    Motion från valberedningen hade inkommit avseende stadgarnas krav på att minst 4 av styrelsens ordinarie ledamöter skulle vara bosatta på Nösund. Mötet beslöt att lägga till texten ”i möjligaste mån” när det gäller antalet fastboende i styrelsen.
Nuvarande lydelse paragraf 4 första stycket   ”Styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter och två ersättare. Minst fyra av de ordinarie skall vara folkbokförda på Nösund.” ersätts med ” Styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter och två ersättare. Minst fyra av de ordinarie skall om möjligt vara folkbokförda på Nösund.” Stadgeändringar skall enligt föreningens stadgar beslutas av två på varandra följande årsmöten. Beslutades att förslaget till stadgeändring tas därför upp på nytt vid nästa årsmöte.  
16                                    Även punkt 17 på dagordningen avhandlades under denna punkt. Arbetet från arbetsgruppern som tillsattes 2006 efter motion från Lennart Sundelius mfl.  rörande tillgång till föreningslokal året runt redovisades. Arbetsgruppen delades av praktiska skäl upp i två grupper. Lennart Sundelius, Pia Gitse och Gösta Sandegren arbetade med Sjöstugan och dess anpassning till åretruntbruk medan Rune Olsson, Bernt Wijkmark och Bengt Thomson tittat på alternativa lokaler för åretruntbruk. Arbetsgrupperna hade lagt ner ett stort arbete som presenterades i de rapporter som uppsatts i Postkuren. Rapporterna återfinns också på föreningens hemsida. Styrelsen presenterade också en sammanställning av statusen på föreningens byggnader och anläggningar samt hur den resonerat när det gäller arbetsformer, föreningsformer,  mottagande av gåva mm. Samfällighetsföreningen på Nösund har erbjudit Föreningen Nösund att överta marken under Sjöstugan för att på så sätt möjliggöra en fastighetsbildning av Sjöstugan med Föreningen Nösund som ägare. Styrelsen informerade att man för närvarande  tackar nej till detta erbjudande eftersom den nuvarande föreningsformen med frivilligt medlemskap och personligt ekonomiskt ansvar för styrelsen inte kan anses lämplig för ett dylikt åtagande. Det presenterades också förslag till en utredning av hur föreningen bör organiseras för att kunna hantera de utmaningar som föreningen står inför. Presentationen återfinns i textform på föreningens hemsida. Dragningarna avslutades med en redogörelse för föreningens ekonomi med de intäkter vi har och de fasta kostnader vi har. Ett dokument med dessa uppgifter tillsammans med en tabell som beskriver planerna med föreningens byggnader och anläggningar delades ut på mötet och återfinns också på föreningens hemsida.

Sjöstugegruppen presenterade också ett dokument med ett antal förslag till   årsmötet.   

Efter presentationerna följde en diskussion där följande frågor togs upp:
Finansiering av föreningens verksamhet, förslag kom om att föreningens styrelse skulle koncentrera sig på hur man kan öka föreningens intäkter och utnyttja medlemmarnas engegemang i frågan. Styrelsen ombads skapa arbetsgrupper där intresserade medlemmar kan bidraga med sina kunskaper och erfarenheter.
Man saknade information om hur driftskostnaderna skulle lösas, man befarade höga kostnader för Sjöstugan för uppvärmning osv.
Toaletter på Sjöstugan upplevdes som den enskilt mest angelägna åtgärden, det efterfrågades även enklare toalettlösningar än den som presenterades i utredningen om Sjöstugans vinterboning.
Räcken på landgången efterfrågades samt stegar med jämna mellanrum för att förenkla för den som eventuellt skulle hamna i sjön.
Samverkan med övriga föreningar diskuterades för att i någon mån utnyttja den kapacitet som finns i form av ideellt arbete.
En lösning skulle kunna vara att koncentrera sig på ett färre antal byggnader och eventuellt avyttra någon för att finansiera upprustning av de andra. Enkäten som diskuterats bör innefatta även sådana kontroversiella frågor.  
17                                    Se ovan

18                                    Övriga frågor inleddes med information från Sten Hallberg att det nu finns ca 25 platser kvar till sommarfesten den 21/7

Den 24/7 blir det ett gemensamt möte på Sjöstugan för att diskutera de detaljplaner för Nösund 1:176 som nu ställs ut.
Ett tack riktades till de personer som föredragit de olika ärendena.

19                                    Ordföranden tackade för intresset och förklarade mötet avslutat.

Magnus Johansson
Sekreterare

Justeras:

_________________________   ____________________________
Mikael Hassler                                    Dag Selander

Årsmöte 6 juli 2008

Protokoll fört vid Årsmöte i Föreningen Nösund 2008-07-06  
1                                        Mötet förklarades öppnat
2                                        Till ordförande för mötet valdes Sten Hallberg, till sekreterare valdes Magnus Johansson
3                                        Till att justera mötesprotokollet valdes Anita Sandegren och Mikael Hassler
4                                        Frågan om mötets behöriga utlysande besvarades med ja.
5                                        Förslaget till dagordning godkändes.
6                                        Verksamhetsberättelsen upplästes och lades till handlingarna.
7                                        Upprättad revisionsberättelse upplästes
8                                        Ekonomisk redovisning hade utdelats och möjlighet fanns till frågor.Mötet fastställde den ekonomiska redovisningen
9                                        Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007-01-01 till 2007-12-31
10                                    Sten Hallberg valdes till ordförande för en tid av ett år.
11                                    Fyra styrelseposter var uppe för val, mötet beslöt om omval av Rune Olsson, Lisbeth Maxén och Bengt Thompson samt nyval av Lars Kjellgren alla för en tid av två år. Till ersättare nyvaldes Cecilia Bengtsson  och Charlotte Enerbäck för en tid av ett år.
12                                    Till revisorer omvaldes Ingrid Nilsson och Ove Gedda, till revisorssuppleanter omvaldes Pia Gitse samt Ingrid Olsson.
13                                    Valberedning som mötet beslöt skall bestå av tre personer, består av Sofia Holst, Lars-Erik Roos och Lotta Malm.
14                                    Bengt Thompson presenterade årets arbete samt förslag till aktiviter och budget för kommande verksamhetsår. Prioriterade aktiviteter är toaletter i Sjöstugan samt vid Norra hamnen, bänkar vid Björbärshalsen och Stenli, Varmbadhuset EU-ansökan mm, fortsatt utredning om vinterbonad lokal, köket i Sjöstugan, fortsatt utredning om föreningsform. Korta rapporter från de olika arbetsgrupperna inklusive en rapport från mötet med Pål Pröitz. Ett upprop om hjälp med diverse aktiviteter avslutade dragningen. Föreslogs att styrelsen organiserar en lista med uppdrag där medlemmarna får anmäla sig. Styrelsen ombads också uppmana hyresgästerna av Sjöstugan att även se till närområdet och samla in drinkglas, ölburkar och andra lämningar efter nyttjandet.
Årsmötet beslutade om oförändrad medlemsavgift.
15                                    Vilande stadgeändring om styrelsemedlemmarnas folkbokföringsadress fastställdes enligt förslaget som behandlades vid förra årsmötet.
16                                    Förslag till stadgeändring rörande förtydligande av medlemsskap godkändes liksom förslag om sammansättning av valberedning. Förslagen kommer att fastställas vid nästa årsmöte.
17                                    Mötet hade inga inlämnade motioner att diskutera
18                                    Övriga frågor inleddes med att hälsa Cecilia Bengtsson och Charlotte Enerbäck välkomna i styrelsen. En uppmaning från föreningen om att besöka torsdagarnas allsång samt att anmäla sig till Nösundsdagarnas aktiviteter.
.
19                                    Ordföranden tackade för intresset och förklarade mötet avslutat.

Magnus Johansson
Sekreterare

Justeras:

_________________________         ______________________________
Mikael Hassler                                    Anita Sandegren

__________________________
Sten Hallberg Ordf