Kategoriarkiv: Årsmötesprotokoll

Extra medlems- och informationsmöte 3 februari 2017

Medlemsmöte Föreningen Nösund 2017 02 03

 1. Mötets öppnande.

Lars-Erik Roos hälsade medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

L-E Roos valdes till ordförande och Magnus Johansson valdes till sekreterare

 1. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera mötets protokoll

Pia Gitse och Henrik Olsson valdes till justeringspersoner

 1. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

Mötet svarade ja på frågan om möte var stadgeenligt utlyst

 1. Godkännande av dagordning

Mötet godkände förslaget till dagordning

 1. Styrelsens information om pågående projekt och aktiviteter

Bifogad presentation visades där statusen för pågående projekt presenterades. Pia skickade runt listan om städning av toaletter mm, kontakta Pia för att boka en bra vecka. Bokningsläget för Sjöstugan är gott, vi har till och med ett bröllop på en onsdag.

Sektionen Stigar och Ledar meddelade att man nu arbetar med uppdatering av anvisningarna för de leder som finns på hemsidan. Kartorna kan skrivas ut eller visas på telefonen direkt. Synpunkter mottages tacksamt.

Övriga föreningar gavs tillfälle att informera, BoSS meddelade att anmälan till Boxvike Segelsällskaps seglarskola öppnar 3:e April.

Nösunds Tennisklubb startar arbetet med att iordningställa banan inför sommaren den 29/4. NTK informerade också om tävlingen vecka 29, öppen för medlemmar och andra spelare med anknytning till Nösund.

Nösunds Kulturhistoriska sällskap informerade om sitt arbete med att samla in och katalogisera foton och dokument. Man har nu digitaliserat ca 3500 foton. Kontakta någon i NKS styrelse om ni vill se bilderna eller veta mer. Uppmanade också att ta chansen att bli medlem, årsavgiften är endast 100:-. Kontaktuppgifter finns i Telegrambyrån vid bryggan.

Vägföreningen informerade om arbetet med Ångbåtsbryggan som snart är avslutat. Det innebär att vi återigen kan ta emot större båtar.

Boxvike byalag genom Veronica Almroth informerade om sin verksamhet att hålla vägbelysning i Boxvik och meddelade att alla är välkomna att bli stödmedlemmar.

Mikael Hassler informerade kort om fiberprojektet men projektet ligger nu i händerna på den valda entrepenören (Zitius). Sannolikt börjar grävarbetet i Nösund innan sommaren.

Båthamnen informerade om att Miljödomstolen nu lämnat sin dom som innebär att förslaget till utbyggnad av hamnen godkändes enligt förslaget vilket innebär att 55 platser tillkommer.

 1. Allmän frågestund.

Tomas Holst vädjade till föreningen att sätta någon form av ankarbelysning på flotten vid Grunda badet. Lars-Erik Roos informerade om kommunens beslut att inte längre finansiera vägbelysningarna i samhället. Vägföreningen kommer att diskutera med Västra Orust Elförening om framtiden för lamporna.

 1. Mötets avslutande

Ordförande Lars-Erik Roos förklarade mötet avslutat och hälsade alla välkomna till årets första pub-kväll

Sekreterare: Magnus Johansson
Ordförande: Lars-Erik Roos
Justeras: Pia Gitse, Henrik Olsson

Årsmötesprotokoll 3 juli 2016

Protokoll fört vid årsmöte i Föreningen Nösund den 3 juli 2016 i Sjöstugan kl. 15:00-16:30.

Närvarande: Ca 50 medlemmar

§1 Mötets öppnande

Lars-Erik Roos förklarade mötet öppnat.

§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Magnus Johansson valdes som ordförande för mötet. Bodil Novik Nilsson valdes till sekreterare.

§3 Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera mötets protokoll

Till att jämte ordföranden justera mötesprotokollet valdes Jan Gustafsson och Henrik Olsson för mötet.

§4 Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

Frågan om kallelse till mötet skett stadgeenligt besvardes med Ja.

§5 Godkännande av dagordning

Förslaget till dagordning godkändes.

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning

Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

Magnus Johannson presenterade vad som skett inom föreningen under det senaste verksamhetsåret i sammandrag. Utöver den ekonomiska redovisningen informerades om följande:

Varmbadhuset: Ny ytterdörr är monterad under året. Det är fortsatt hyfsat gott nyttjande av bastu och uppehållsrum. Det finns dock utrymme för fler aktiviteter under veckodagarna.

Kolboden: Boden är färdigställd med toalett för badplats och båthamn i högra delen. En uppvärmd förrådsdel ordningsställs för föreningarna i den västra delen. Filmduken kommer att förvaras i Kolboden. Städning och tillsyn görs via städlistan.

Kallbadhusen: Båda badhusen målades och renoverades under 2013. Svikten vid Djupa badhuset är återställd och cementplattan på Grunda badet kommer att renoveras under sommaren. Maj-Britt presenterade hur solaltanerna som skall göras iordning. Flytbryggan är redan på plats.

Kommunens arbetslag behövs för att färdigställa projektet med nya solaltaner. Daglig tillsyn och smärre underhåll sker löpande.

Sjöstugan: Stolsförrådet är klart och köket är uppgraderat bl. a. med nya avlastningsbord på hjul. Ny bidragsansökan gjordes till Boverket med tyvärr ett nytt avslag. Ett omtag görs runt ambitionsnivån av kommande etapp vilken också är kopplad till hur mycket frivilligt medlems-bidrag som kommer in till Sjöstugans fortsatta renovering.

Magasinet: Lantmäteriförrättning fortskrider med avsikt att skapa en tomträtt.

Norra Hamnen: Avtalet med markägaren Nösunds Samfällighetsförening diskuteras fortfarande. Sektionsarbete är dock i gång under Aslak Jensens ledning.

Övriga Sektioner:
Rörande kommunla frågor har Nösund Tvet fiberförening haft en extrastämma 28 juni i Tegneby. Stämman var välbesökt med medlemmar från 137 fastigheter närvarade. Erbjudandet från Zitius(Telia Skanova) presenterades. Stämman röstade i överväldigande majoritet för att anta erbjudandet. Förutsättningen för att projektet skall starta är att minst 500 har skrivit anslutningsavtal med Zitius innan den 15e september.

Stigar och Leder har märkt ut fint så att man hittar lätt och har återkommande vandringar. Nya kartor med stigar utsatta finns på vår Hemsida (www.nösund.se)

Magasinet och Ungdomssektionen har fått ett nytt Pingisbord till Magasinet. Eventuellt kommer det att satsas på fotboll och brännbollsturneringar framöver inom Ungdomssektionen.

Vaktmästeriet fortlöper med oförtrutlig energi med att hjälpa till varhelst det behövs.

Ekonomiska redovisningen presenterades och kassören nämnde hur mycket bidrag till Sjöstugan som hittills inkommit. Med de preliminära siffrorna från överskott från Sommarfesten ser det positivt ut att nästkommande etapp kan finansieras.

§7 Revisorernas berättelse

Eva Olsson och Per von Hofsten har varit föreningens revisorer under verksamhetsåret. Föreningens revisor Eva Olsson läste upp revisionsberättelsen i korthet och tillstyrkte ansvarsfrihet.

§8 Fastställande av den ekonomiska redovisningen

Mötet fastställde den ekonomiska redovisningen.

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015-01-01 till 2015-12-31.

§10 Val av styrelseordförande

Lars-Erik Roos omvaldes som ordförande för ytterligare 1 år.

§11 Val av övriga ledamöter

Valberedningen lade fram sitt förslag till årsmötet på ny styrelse enligt följande vilket antogs på årsmötet:

Kvarstår i 1 år:
Magnus Johansson
Bodil Novik Nilsson
Eva Ossiansson

Omval på 2 år:
Johan Eriksson
Anders Bengtsson
Hans Johansson (nyval som ordinarie)

Suppleanter:
Mikael Hassler 1 år (omval)
Marit Lagheim 1 år (nyval)

Styrelsen konstituerar sig själva.

Avgående styrelseledamot: Pia Gitse avtackades med en present för ett mycket gott utfört arbete inom styrelsen. Pia kvarstår dock som Sjöstugans sektionsledare.

§12 Val av revisorer och revisorsersättare

Till revisorer valdes Eva Olsson(omval) och Jan Gustavsson(nyval).
Suppleanter: Per von Hofsten (nyval) och Kjell-Åke Eriksson (omval)

§13 Val av ledamöter i en valberedning

Valberedningen: Michael Gibbons kvarstår som valberednings sammankallande.
Pia Gitse, Ove Leander och Pia Areblad valdes som nya ledamöter.

§14 Förslag till budget för nästkommande räkenskapsår samt fastställande av årsavgift

Årsavgiften är oförändrad och budgeten för nästkommande år godkändes.

§15 Prövning av förslag som väckts av styrelsen eller som skriftligen inlämnats till styrelsen inom fastställd tid.

En motion angående Jollebrygga har skickats in av Norman Jensen. Förslaget att tillsätta en utredning antogs på mötet med tillägget att Norman Jensen driver utredningen tillsammans med två frivilliga medlemmar, Mikael Hassler och Jan Schmidtbauer Crona.

Hästängen (Nösunds Vägförening) skulle kunna användas för ändamålet och man bör även koppla ihop eventuell ny verksamhet med BOSS.
Beslut: Norman Jensen sammankallar en grupp med ovanstående personer och tar fram ett förslag till genomförande.

Fiske från landgång och privata bryggor är ytterligare en motion som inkommit. Det behövs ett samlat grepp hur vi går vidare. Fisket berör många; markägare, Vägföreningen, Föreningen Nösund och Båthamnsföreningen. Skräp och rester lämnas av de som fiskar. Under mötet diskuterades olika typer av åtgärder som t.ex. förbudsskyltar.

Eftersom ett beslut berör alla föreningarna är det bäst att det förhandlas på föreningarnas ordförandemöte.

Beslut: Ärendet tas upp på Föreningarnas nästkommande ordförandemöte.

Styrelsens förslag till stämman
Styrelsen föreslår att båtvakteriet blir obligatoriskt under förutsättning att samma beslut kommer att tas på Nösunds Båthamns kommande årsmöte den 9 juli.  Båtvakteri har gjorts nu i fyra år på frivillig basis. Båtstölder har inte skett vilket bör tolkas positivt.
Beslut: Styrelsens förslag godkändes under förutsättning att Båthamnen beslutar detsamma. Enhälligt ja för förslaget.

§16 Övriga ärenden. Under denna punkt får ej fattas beslut i för föreningen betydelsefulla frågor, om inte ärendet har förberetts

Nya medlemmar
Presentation och välkomnande av nya medlemmar gjordes av ordföranden Lars-Erik Roos. Totalt idag har föreningen ca 320-340 medlemmar varav majoriteten är familjemedlemskap.

Övriga frågor
Gullvi tog upp en trafiksäkerhetsfråga. Belysning mellan Tennisklubbhuset och tunneln finns inte. Ljusglimten fanns förr som samordnade med belysning via Elverket. Badortsföreningen tog kostnaden för el och underhåll på den tiden. Vägverket har tagit bort belysningen. Boxvike byalag har gjort en insats för att rädda belysningen i Boxvik. Boxvike byalag betalar själva och byter lampor. Jan Gustafsson kommenterade med ny information. Det finns två elbolag på Orust. Kommunen betalar idag medel till Orust Västra och Östra elbolag. Kommunen tar bort bidraget för dessa i nästa budget. Det förordades att ta kontakt med myndigheter och se vilka bidrag som kan sökas. Dessutom att samråda med Boxvike byalag. Arbetet framåt måste ske på eget initiativ och kan inte skötas av Föreningen som dock gärna stödjer i den mån den kan.

Mikael Hassler tog upp att koden till Varmbadhuset har ändrats.

Pia Gitse påminde om allsång och viskvällar med Lennart Torstensson och därefter Örjan Palmgren torsdagar kl 19. Ta med kaffekorg och ett enkelt bidrag till musikerna.

Henrik Olsson tog upp ämnet förtöjningar vid Ångbåtsbryggan. Slitage sker på bryggan då stora båtar ligger förtöjda under en längre tid. Det bör förtydligas att båtar inte kan ligga vid bryggan någon längre tid.

Container för skräp togs upp av Lars Erik Roos och han berättade vad som pågår inom föreningen.

Lisbeth Maxén berättade om introduktionsafton för nya medlemmar som föreningen hade för ett antal år sedan. Det borde återupptas. Detta mottogs positivt och ses över framgent.

§14 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade årsmötet avslutat.
För Föreningen Nösund
Sekreterare: Bodil Novik Nilsson
Justerare: Henrik Olsson, Jan Gustafsson
Mötesordförande: Magnus Johansson
Ordförande: Lars-Erik Roos

Extra Medlems- och Informationsmöte 29 januari 2016

Föreningen Nösunds Extra Medlems- och Informationsmöte
Fredagen den 29 januari 2016, kl. 18:30 – 20:00 Nösunds Värdshus

§1 Mötets öppnande

Ordförande Lars-Erik Roos förklarar mötet öppnat och hälsar föreningens medlemmar välkomna till dagens årsmöte.

§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Ordförande Lars-Erik Roos väljs till ordförande för årsmötet och Eva Ossiansson väljs till sekreterare för mötet.

§3 Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera mötets protokoll

Birgitta Lundh Gitse och Ingrid Andersson Lundin väljs till justeringspersoner att jämte ordföranden justera mötets protokoll.

§4 Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

Mötet bifaller att utlysningen skett stadgeenligt.

§5 Godkännande av dagordning

Mötet godkänner dagordningen.

§6 Styrelsens information om pågående projekt och aktiviteter

Vice Ordförande Magnus Johansson redogör för pågående projekt och aktiviteter. Föreningen Nösunds kassör Anders Bengtsson redogör för nuläget vad gäller föreningens ekonomi. Magnus Johansson redogör för det visionsarbete som genomförts där Nösund har setts som – Orten som samverkar för det goda livet – uppkopplad mot världen. Visionsarbetet kommer att fortsätta under året och de aktiviteter som ligger i linje med visionen.

§7 Kort information från våra sektioner

Sektionsledare redogör för respektive sektions verksamhet, vad som gjorts under föregående år och vilka planer som finns under året. Varmbadhuset har enligt Mikael Hassler fått en ny värmepump installerad, ny dörr, ny trappa/brygga från altanen och har
aktivt använts av föreningens medlemmar. Förslag har även tagits fram av Göran Algeröd vad gäller en användning av den andra våningen på Varmbadhuset. Kolbodens förråd har färdigställts. Svikten vid Djupa badet är återställd och cementplattan vid det Grunda badet kommer att renoveras. Orust kommun har ställt sig positiva till att ytor och däck kring Kallbadhusen kan utökas meddelar Maj-Britt Olsbo. VA-projektets första fas för Sjöstugan är klart liksom stolsförråd och nya dörrar meddelar Pia Gitse. Orust kommuns arbetslag kommer att genomföra mindre arbeten under vintern/våren i avvaktan på fortsatt finansiering. Tomträttsavtalet för Magasinet är under bearbetning med Orust Kommun. Avtalet med Nösunds Samfällighetsförening (NSF) för Norra Hamnen är under fortsatt diskussion liksom de eventuella lösningar som finns för hamnen meddelar Aslak Jensen. Stigar och Leder har enligt Ann Wijkmark tagit fram kartor, beskrivningar och markeringar av leder i Nösund, vilka kommer att finnas tillgängliga på FN:s hemsida. Jan Schmidtbauer-Crona berättar om de aktiviteter som genomförts i Magasinet och ungdomssektionen.

§8 Kort information från övriga föreningar på Nösund (inkl Fiberföreningen)

Kjell Johansson från NTFF (Nösund Tvet Fiberförening) redogör för hur tidsplanen förskjutits vad gäller bidragstilldelning och att grävarbeten troligtvis inte kommer att påbörjas förrän tidigast hösten/vintern 2016/2017. Det finns fortfarande möjlighet att ansluta sig till NTFF och i nästa steg är det att ingå avtal med markägare.

Hans Rickard Wijkmark från Nösunds Kulturhistoriska Sällskap redogör för föreningens historiska ursprung och syfte. Lennart Sundelius tar upp frågan om det finns intresse av ett nytryck av boken om Nösund.

Anna-Karin Holst redogör för Nösunds Samfällighetsförening, vad den inbegriper, ägarförhållanden, avtalsförhållandet till Föreningen Nösund och nuläget vad gäller Norra Hamnen.

§9 Vad händer under 2016? Några viktiga datum

Lars-Erik Roos går igenom Föreningen Nösunds datum för 2016.

 • 29/1 – Infomöte/Pubafton 2016
 • 26/2 – PUB afton (tillkommit efter mötet)
 • 22/4 – PUB afton (tillkommit efter mötet)
 • 23/4 – Vårens städ- och arbetsdag
 • 24/6 – Midsommarfirande – Hasslers äng
 • 2/7 – Nösundsdagen med sommarfest
 • 3/7 – FN:s årsmöte i Sjöstugan
 • 7/7 – Allsångskväll i Sjöstugan
 • 14/7 – Allsångskväll i Sjöstugan
 • 1/10 – Höstens städ- och arbetsdag
 • 26/11 – Nösunds julmarknad i Sjöstugan
 • 10/12 – Fackeltåg

§10 Festkommitte?

En festkommitté för sommarfesten den 2/7 2016 efterlyses och de som är intresserade uppmanas höra av sig till Pia Gitse.

§11 Allmän frågestund

Frågan om vägskyltarnas placering i Nösund och vad som hänt i denna fråga diskuteras.

§12 Mötets avslutande

Lars-Erik Roos förklarar mötet avslutat.

För Föreningen Nösund
Sekreterare: Eva Ossiansson
Justerare: Birgitta Lundh Gitse Ingrid Andersson Lundin
Mötesordförande: Lars-Erik Roos

Årsmötesprotokoll 5 juli 2015

Protokoll fört vid årsmöte för Föreningen Nösund 5 juli kl. 15.00–17.00 2015 på Sjöstugan.

§1 Mötet öppnas

Ordförande Lars-Erik Roos förklarar mötet öppnat och hälsar föreningens medlemmar välkomna till dagens årsmöte.

§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Vice ordförande Magnus Johansson väljs till ordförande för årsmötet och Eva Ossiansson väljs till sekreterare för årsmötet.

§3 Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera mötets protokoll

Lennart Sundelius och Susanne Gustafsson väljs till justeringspersoner att jämte ordföranden justera mötets protokoll.

§4 Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

Mötet bifaller att utlysningen skett stadgeenligt.

§5 Godkännande av dagordning

Mötet godkänner dagordningen.

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning

Magnus Johansson redogör för styrelsens verksamhetsberättelse. Sektionsledare redogör för respektive sektions verksamhet. Jan Gustafsson redogör för den ekonomiska redovisningen. Mötet bifaller styrelsens verksamhetsberättelse.

§7 Revisorernas berättelse

Eva Olsson redogör för revisorernas berättelse och tillstyrker räkenskaperna samt föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§8 Fastställande av den ekonomiska redovisningen

Mötet godkänner den ekonomiska redovisningen.

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

§10 Val av styrelseordförande

Valberedningens ordförande Michael Gibbons redogör för valberedningens förslag. Valberedningens förslag är omval på ett år av Lars-Erik Roos. Mötet beviljar valberedningens förslag.

§11 Val av övriga styrelseledamöter

Valberedningens ordförande Michael Gibbons redogör för valberedningens förslag. Valberedningens förslag på ordinarie styrelsemedlemmar är omval på två år av Magnus Johansson och Bodil Novik Nilsson samt nyval av Eva Ossiansson. Pia Gitse, Johan Eriksson samt Anders Bengtsson kvarstår som ordinarie styrelsemedlemmar ytterligare ett år. Till suppleanter föreslår valberedningen omval på ett år av Mikael Hassler samt nyval av Hans Johansson. Mötet beviljar valberedningens förslag.

§12 Val av revisorer och revisorsersättare

Valberedningens ordförande Michael Gibbons redogör för valberedningens förslag. Valberedningens förslag på revisorer på ett år är Eva Olsson samt Per von Hofsten. Förslag på revisorssuppleanter är Kjell-Åke Eriksson samt Jan Gustafsson. Mötet beviljar valberedningens förslag.

§13 Val av ledamöter i en valberedning

Mötet väljer Michael Gibbons, Ove Leander, Pia Areblad och Ina Langsberg till ledamöter i en ny valberedning.

§14 Förslag till budget för nästkommande räkenskapsår samt fastställande av årsavgift

Mötet antar förslaget till budget för nästkommande räkenskapsår. Styrelsen föreslår en oförändrad årsavgift. Mötet fastställer en oförändrad årsavgift.

§15 Prövning av förslag som väckts av styrelsen eller som skriftligen inlämnats till styrelsen inom fastställd tid

Mikael Hassler redogör för förslag om obligatoriskt nattvakt för alla båtplatsägare. Mötet beslutar att styrelsen får i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp tillsammans med Nösunds Båthamn, som kan utarbeta ett hållbart förslag.

§16 Övriga ärenden

Eva Ossiansson redogör för den av styrelsen antagna arbetsordningen för sektionerna, visionsarbetet som styrelsen bedrivit under året samt styrelsens beslut om att Föreningen Nösunds e-postadresser endast får användas för föreningsutskick.

Lars-Erik Roos redogör för medlemskapet i Fiberföreningen. Mötet ger styrelsen i uppdrag att bevaka fiber till Föreningen Nösund.

Javad Naini föreslår att alla nya medlemmar, som tillkommit under året, presenteras på årsmötet. Mötet tycker att det är en bra ide och ger i uppdrag åt styrelsen att förbereda en sådan presentation till nästa årsmöte.
Styrelsen och Föreningen Nösund avtackar Föreningen Nösunds kassör Jan Gustafsson för lång och trogen tjänst, samt informerar årsmötet att styrelsemedlemmen Anders Bengtsson är tänkt att ta över som kassör efter Jan Gustafsson.

§17 Mötets avslutande

Magnus Johansson förklarar mötet avslutat.

För Föreningen Nösund

Sekreterare:
Eva Ossiansson
Justerare:
Lennart Sundelius, Susanne Gustafsson

Mötesordförande:
Magnus Johansson

Extra medlemsmöte 30 januari 2015

Protokoll fört vid extra medlemsmöte i Föreningen Nösund
30 januari 2015 i Nösunds Värdshus kl. 18.30–20.00

Närvarande: ca 50 personer i föreningen

§1 Mötet öppnas

Lars-Erik Roos förklarade mötet öppnat.

§2 Val av ordförande och sekreterare

Till ordförande valdes Lars-Erik Roos.
Bodil Novik Nilsson valdes till sekreterare.

§3 Val av justerare

Pia Gitse och Lars Kjellgen valdes till justerare som jämte ordföranden justerar protokollet.

§4 Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

Medlemmarna förklarade mötet stadgeenligt utlyst i tid.

§5 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§6 Styrelsens information om pågående projekt och aktiviteter

Styrelsen informerade kort om årets som varit och de pågående projekt och aktiviteter som pågår. Anders Bengtsson presenterade styrelsens information. Ekonomin är i god balans och extra positivt är att Varmbadhuset hade ca 50,000kr i intäkter förra året.

Lars-Erik Roos berättade att på måndag efter mötet kommer det första arbetet med VA ledningen till Sjöstugan att starta. Detta är en viktig milstolpe för Sjöstugans kommande förbättringar.

Vidare berättade Lars Kjellgren om fiberföreningen Nösund-Tvet. Under nästa år kommer ytterligare en medlemsavgift att tas upp. Mars kommer att vara sista månad för nya medlemmar att ansluta sig. Själva arbetet med att dra fiber förväntas starta 2016. Ju fler medlemmar desto lägre avgift. Det är i dagsläget ca 275 fastigheter.

Pia Gitse visade den ny välkomstsskylten till Nösund som kommer att finnas på två platser dels efter tunneln från Boxvik och dels efter Lunden vid Nösundsskylten.

§7 Kort information från våra Sektioner

Sektionen för Norra Hamnen

Aslak Jensen berättade om de träffar man haft hittills och presenterade förslag till förbättringar med förtöjningslinor och bojar. Det är viktigt att de som har synpunkter kommer på mötena och delger sina önskemål och synpunkter. Villkoret för att arbetena skall starta är dock att arrendet förlängs.

Sektionen för Kallbadhusen

Barbro Roos visade ritningar på hur man kan utveckla och öka antalet solplatser i anslutning till de båda kallbadhusen. Föreslaget innebär att flera trädäck skall byggas. Kostnaden på ca 50,000 kr får anses låg då Kommunens arbetslag är föreslaget att utföra arbetena.

Sektionen för Sjöstugan

Pia Gitse berättade om uthyrning under 2014 och julmarknaden hölls första advent. Bokningsläget för 2015 ser bra ut.

Sektionen för Magasinet

Jan Schmidtbauer-Crona berättade om ungdomsverksamheten och att de skall försöka utöka verksamheten under 2015 även för de lite äldre ungdomarna. Discot kommer att hållas som vanligt och Jan uppmanar alla som har idéer om vad man kan göra för att öka trivseln skall gå med i sektionen.

§8 Vad händer 2015? Några viktiga datum

Ordföranden berättade om vad som kommer att ske under året. Första fredagen i månaden är det Tjejträffar med bastu. Och den tredje fredagen i månaden är det Herrträffar med bastu.

Några viktiga datum:

PUBAFTON
27 februari kl. 18:30 – 23:00 och 27 mars kl. 18:30 – 23:00
VÅRENS STÄDDAG
25 april kl. 09:00 – 12:00
SEKTIONSMÖTE NORRA HAMNEN
25 april kl. 13:00
MIDSOMMARFIRANDE HASSLERS ÄNG
19 juni kl 14:00
ÅRSMÖTE
5 juli
NÖSUNDSDAGEN
11 juli

§9 Kort information från övriga föreningar på Nösund

Tomas Holst berättade om Nösunds kulturförenings arbete. Ett nytt kulturhus står på gamla tennisbanan bredvid Gerles trädgård. Under våren kommer nya skyltar med bilder och information att sättas upp för att berätta om vad olika platser har betytt historiskt.

Lars Kjellgren informerade från Nösunds Sjöbodsförening om att trädäcket vid bodarna vid Sjöstugan hade förstärkts och rättats upp. Alla bodar skulle målas till våren samt en ny bodenhet om fyra bodar byggas på den öppna ytan som återstår vid bodarna vid Sjöstugan.

§10 Annette Rosati och Birgitta Lundh – Biståndsprojekt i Bishozi, Uganda

Birgitta Lundh berättade om utbytet med Bishozi och visade den tavla som skickats från Uganda till Föreningen Nösund som svar på vår tavelgåva till Bishozi. Birgitta och Barbro Roos visade de resterande tavlorna som gjordes på sommarfesten 2014 och upplyste om att de sju återstående tavlorna kommer att säljas ut efter mötet. Priset på 500 kr kommer oavkortat att gå till Sjöstugeprojektet.

§11 Ny festkommitté

En ny festkommitté behövs för sommarfesten 2015 som är planerad till samma dag som Nösundsdagen den 11 juli. Förra festkommittén berättade kort om arbetet 2014 och kommer att ställa upp som bollplank för den nya festkommittén. De som känner sig manade att ta hand om 2015 års Sommarfest kan anmäla sig till Pia Gitse.

§12 Allmän frågestund

I samband med en fråga om Föreningen Nösund skulle lämna synpunkter angående det pågående detaljplaneärendet i Nösund, vilken besvarades med ett nej, så berättade Henrik Holst om de pågående nya byggplanerna i samhället, där syskonen Holst, familjen Hassler samt familjen Sundelius är gemensamma huvudmän.
Nösund 1:10 programområde utgörs av tre delområden belägna i Nösund. Programmet visar översiktligt förutsättningar och mål för en utveckling av samhället med 20-25 nya tomter. I programmet lyfts viktiga frågor som bör belysas i det fortsatta detaljplanearbetet. Programmet informerar även om en möjlig utveckling av småbåtshamnen mellan Ångbåtsbryggan och Djupa badet samt åtgärder för en förbättrad parkeringssituation i Nösund. Överklaganstiden hos kommunen går ut 6 februari innan förslaget vinner laga kraft.

§13 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Bodil Novik Nilsson
Justerare:  Pia Gitse, Lars Kjellgren
Mötesordförande: Lars-Erik Roos

Årsmötesprotokoll 6 juli 2014

Protokoll fört vid Föreningen Nösunds Årsmöte i Sjöstugan söndagen den 6 juli 2014 kl. 15.00–17.00 Närvarande: 50 medlemmar

§1 Mötet öppnas

Ordförande Lars-Erik Roos förklarade mötet öppnat.

§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Lars-Erik Roos valdes till ordförande för mötet.
Bodil Novik Nilsson valdes till sekreterare för mötet.

§3 Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera mötets protokoll

Till att jämte ordförande justera mötesprotokollet valdes Gösta Sandegren och Susanne Gustafsson för mötet.

§4 Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

Frågan om kallelse till mötet skett stadgeenligt besvarades med Ja.

§5 Godkännande av dagordning

Förslaget till dagordning godkändes.

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning

Verksamhetsberättelsen delades ut. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
Magnus Johansson presenterade vad som skett inom föreningen under det senaste verksamhetsåret.
Utöver vad som bifogas i den ekonomiska redovisningen informerades om följande:
Varmbadhuset: Är färdigställd och används flitigt av föreningens medlemmar. Etapp två med inredning och färdigställande av övre våningen kommer att ske under nästa verksamhetsår.
Bongsystemet kommer att avvecklas 31 december 2015 därefter betalas hyra endast in på föreningens bankgiro.
Kolboden: Är färdigställd med toalett som är handikappanpassad. Arkivet kommer att kunna nyttjas av alla föreningar i Nösund.
Forts. § 6 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning

Kallbadhusen: Husen fick en rejäl uppfräschning förra året och är i gott skick. Inspektion av säkerheten är gjord och vattenkvalitén kontrolleras med jämna mellanrum.

Vad gäller Sjöstugan informerades om det nya alternativet för dragning av VA från pumphuset vid Magasinet under Landgången till Sjöstugan. Medlemmarna på mötet tyckte förslaget är bra.
Gösta Sandegren tog upp frågan angående legionellabakterier. Frågan finns med i styrelsens utvärdering av den nya lösningen. Dessutom nämndes att eftersom nuvarande vattenlösning använts i 10 år och problemet inte finns i dagsläget bör det inte heller vara ett problem med kommande lösning i framtiden.
Det kan finnas bidrag att söka från Boverket för renovering av Sjöstugan enligt Gösta Sandegren. Det beslutades att Mikael Hassler och Gösta Sandegren går vidare och undersöker bidragsmöjligheter.

När det gäller Magasinet har inget speciellt gjorts under året. Målning står på listan över arbeten som ska utföras. Johan Sandegren vill avgå som sektionsordföranden på grund av tidsbrist. Jan Schmidtbauer Crona valdes till ny ordförande för sektionen på mötet. Önskemål togs upp att en dynamisk mätning av hållfasten behöver göras.

Beträffande Norra hamnen går nuvarande avtal ut 2017. Möten är inplanerade mellan föreningen och intressenter. När parterna är överens och avtal förnyats kan beslut tas om att starta underhållsarbeten och förbättringar av hamn och pir. Rune Olsson har lämnat över ansvaret för kölistan för uthyrning av båtplatser till Johan Eriksson.

Vaktmästeriet är en nytillkommen sektion som leds av Bengt Thompson. Syftet är att ta hand om allt praktiskt inom föreningen.
Sommarfesten och Nösundsdagen går av stapeln den 12 juli samt Ungdomsdiscot i Magasinet blir den 17 juli.

Jan Gustafsson redovisade resultatrapport och balansräkning för 2013. Ekonomin i föreningen är god och är förberedd inför investeringarna i Sjöstugan. En nyhet under året är att föreningen omfattas av momspliktighet. Eventuell vinst kommer att beskattas.

Positivt är att medlemsantalet har ökat i föreningen. För övrigt är intäkterna för båtplatser lägre då båtplatserna vid Vadräckena ej längre hanteras av föreningen utan endast Norra Hamnens båtplatser.
Orust kommun har nya regler för att söka bidrag. För året har inte några bidrag erhållits men nya ansökningar skall skickas in av föreningens styrelse. Däremot har kommunen ställt upp med ett arbetslag för ombyggnation av Varmbadhuset och kommande arbeten i Sjöstugan, vilket i sig är ett stort och viktigt bidrag när det gäller arbetskostnader.
Föreningen har erhållit ett bidrag om 100 000 kr från Länsstyrelsen Västra Götaland för ombyggnation av Varmbadhuset, vilket är glädjande.

I balansräkningen kommer byggnaderna att tas upp som en tillgång till ett värde av 150 000 kr. Detta kommer att medföra att investeringar kan aktiveras för byggnader framgent.

§7 Revisorernas berättelse

Hans Johansson och Johan Elfner har varit föreningens revisorer under verksamhetsåret. Hans Johansson läste upp revisionsberättelsen och tillstyrkte ansvarsfrihet.

§8 Fastställande av den ekonomiska redovisningen

Mötet fastställde den ekonomiska redovisningen.

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013-01-01 till 2013-12-31.

§10 Val av styrelseordförande

Lars-Erik Roos valdes till ny ordförande på 1 år.

§11 Val av övriga styrelseledamöter

Valberedningen lade fram sitt förslag till styrelse enligt följande vilket antogs av årsmötet:
Nyval:
Pia Gitse 1 år (nyval)
Johan Eriksson 1 år (nyval)
Anders Bengtsson 1 år (nyval)

Kvarstår:
Magnus Johansson 1 år (omval)
Jan Gustafsson 1 år (omval)
Bodil Novik Nilsson 1 år (omval)

Suppleanter:
Mikael Hassler 1 år (nyval)
Eva Ossiansson 1 år (nyval)

Styrelsen konstituerar sig själva.
Avgående styrelseledamöter: Bengt Thompson och Lars Kjellgren avtackades med en present för ett mycket gott utfört arbete i styrelsen.

§12 Val av revisorer och revisorsersättare

Till revisorer valdes Eva Olsson (nyval) och Per von Hofsten (nyval).
Suppleanter: Hans Johansson (omval) och Kjell-Åke Eriksson (nyval).

§13 Val av ledamöter i en valberedning

Valberedningen omvaldes: Michael Gibbons (sammankallande), Anna Bengtsson och Ove Leander. Maj-Britt Olsbo önskade avgå och till ersättare valdes Lars Kjellgren.

§14 Förslag till budget för nästkommande räkenskapsår samt fastställande av årsavgift

Årsavgiften är oförändrad och budgeten för nästkommande års godkändes.

§15 Prövning av förslag som väckts av styrelsen eller som skriftligen inlämnats till styrelsen inom fastställd tid

Inga motioner hade inkommit.

§16 Övriga ärenden. Under denna punkt får ej fattas beslut i för föreningen betydelsefulla frågor, om inte ärendet har förberetts

Inga övriga frågor.

Rune Olsson avtackades för mycket långt, uppskattat och troget arbete inom Föreningen Nösund med en gåva och ett presentkort.

§17 Mötet avslutas

Ordföranden förklarade årsmötet avslutat.

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Bodil Novik Nilsson

Justerare: Pia Gitse

Mötesordförande: Lars-Erik Roos

Extra medlemsmöte 31 januari 2014

Protokoll fört vid Föreningen Nösunds extra föreningsstämma och informationsmöte 2014-01-31

 1. Mötets öppnande
 2. Lars-Erik Roos valdes till ordförande och Magnus Johansson till sekreterare
 3. Eva Schollin och Lillian Danielsson utsågs att justera mötesprotokollet
 4. Frågan om att mötet utlysts på stadgeenligt sätt besvarades med ja
 5. Förslaget till dagordning godkändes
 6. Styrelsen informerade om pågående projekt och aktiviteter i enlighet med bifogad presentation. Extra fokus lades på planerna för Sjöstugan där Göran Algeröd presenterade ritningar och skisser baserat på arbetsgruppens diskussioner. Mötet var generellt positivt till förslaget och uttalade sitt stöd för det fortsatta arbetet. Informerade också om den förändrade skattesituationen för föreningen som bland annat innebär att båtplatserna i Norra hamnen kommer att beläggas med moms. Styrelsen förslog att man skulle ta denna prishöjning i två steg med en höjning av årets avgift från 1800 kr till 2000 kr och resterande 250 kr under 2015.
 7. Sektionerna informerade kort om sina aktiviteter. Bodil Novik-Nilsson berättade om aktiviterna inom den relativt nystartade sektionen för Samhälls- och Kommunala frågor. Sektionen vill arbeta för bättre förutsättningar för det lokala näringslivet såsom t ex kommunikationer, bredband men även frågor som VA till områdena runt Nösund, cykelbanor, vägbelysning mm.Pia Gitse informerade om Sjöstugan som redan nu har 11 bröllop inbokade 2014. Julmarknaden 2013 besöktes av ca 300 personer och återkommer 2014. 2013 års nedgång i bokningar betraktas som tillfällig och upplevdes inte bero på våra höjda avgifter.

  Mikael Hassler informerade från Varmbadhussektionen om att vi i vår kommer att reservera 1 fredagen i varje månad för dambastu och 3:e fredagen i månaden för herrbastu. Herr- och dambastun är öppen för medlemmarna och man disponerar både Samlingsrum och bastun hela kvällarna under dessa fredagar. Avgiften är 50 kr per medlem. Mer info om detta kommer på hemsidan. Vi kommer att upphöra med att sälja bongar för bokning, de som finns ute gäller tills dess att de har tagit slut men fortsättningsvis betalas avgiften direkt till föreningens bankgiro. Man uppmanade också till köp av lotter vars överskott går till Varmbadhuset bland annat till fler ljudabsorbenter. Tills vidare svarar Mikael för bokningar av samlingslokalen.

  Maj-Britt Olsbo från Kallbadhussektionen tackade alla de somdeltog i 2013 års stora insats att renovera och måla båda badhusen. I år blir fokus på tillsyn och enklare underhåll, främst koncentrerat till städdagarna.

 8. Vad händer på Nösund 2014? Kalendarium presenterades och finns med i mötesmaterialet. Pia Gitse och Anna-Karin Holst antog rollerna att samordna Sommarfesten och sätta samman en ny festkommitté.
 9. Orust kommunchef Jan Eriksson samt Förvaltningsområdeschef Lena Tegenfelt presenterades och informerade om situationen i kommunen. De sekonderades också av Hans Pernevik som deltog i mötet och kunde svara på frågor som rörde politiken i sin roll som ledamot av fullmäktige. Jan har bara varit kommunchef på Orust i ca 8 månader men upplevde sig ha blivit väl bemött i sin nya roll. Jan har en bakgrund både inom kommunal förvaltning, han har bland annat varit kommunchef i en Dalslandskommun, samt från näringslivet. Den ”röra” som det ryktats och skrivits om på Orust har han inte alls upplevt utan snarare en positiv anda och bra verksamheter. Hans fokus just nu är att säkerställa god kvalitet i kommunens kärnverksamheter, skola, vård och omsorg samt att organisationen fungerar som den ska, med alla processer väl trimmade, bland annat inför man ett nytt ärendehanteringssystem. Bemötandefrågor ligger också högt på kommunchefens agenda. Han prisade också tjänstemannaorganisation som han nu anser fungera bra. Mer utåtriktade aktiviteter var att Orust ansöker om att etablera en internationell ”test site” för forskning och utveckling runt hur man kan utnyttja havsströmmar för energiförsörjning och liknande vilket man hoppas skall medföra etablering av företag inom detta område samt ytterligare stärka besöksnäringen.Lena Tegenfelt är ännu färskare i sin roll, sedan 4 månader är hon ansvarig för Samhällsutveckling vilket inbegriper de tekniska nämnderna, hamnar, avfallsfrågor, räddningstjänst, planfrågor samt även ansvar för relation med föreningar och liknande. Hennes område innefattar ca 170 medarbetare. Hon inledde med att berömma föreningen för sin verksamhet med stort intresse från medlemmarna, god information och uppenbarligen goda relationer med kommunen. Hon övergick därefter att berätta om ett antal områden som prioriteras just nu. Det handlar bl a om bostadsförsörjningsplan där man har mer an 30 detaljplaner i gång. Strandskyddsdiskussionen är het bland kustkommunerna med krafter som riksintresse för rörligt friluftsliv ibland kan uppfattas som ett hinder i den kommunala verksamheten, Orust med 28 mil kust ”drabbas” kanske värre än många andra kommuner. Man arbetar också med att uppdatera sin sjöbodspolicy, en ny avfallsplan och en plan för hur kommunens fastigheter skall hanteras. Detta är en balansgång med både långsiktig försörjning och viljan att förbättra finanserna genom att sälja de fastigheter man inte utnyttjar. Befolkningen på Orust sjönk 2013 något man försöker förstå och vidtaga åtgärder mot. Under året skall också kommunens översiktsplan uppdateras och man arbetar med att bereda arbetet för det stora visionsarbete med Framtid Orust 2020-2030 som skall starta 2015 och där man hoppas att invånarna blir mycket involverade.
 10. Det gavs tillfälle att ställa frågor och det gällde t ex tomterna på Törtipp där man informerade om att de 15 tomterna i sydöstra hörnet inom kort kan bebyggas medan att de 13 på toppen av berget fortfarande är stoppade. Pål Pröitz klagade på kommunens behandling av ärendet och dålig kommunikation i ärendet, menade också att det varit svårt att få en bra kontakt bland annat med kommunchefen. Kommunchefens svar var att detta kanske inte var rätt forum att behandla enskilda ärenden, de skall hanteras av de som är tillsatta att göra detta samt har mandat att fatta beslut i ärendet och inte av kommunchefen. Beklagade dock att Pål uppfattat att kommunikationen varit dålig men ärenden av denna karaktär skall hanteras korrekt och rättssäkert. Nästa fråga rörde cykelbanor där man jämförde med hur mycket bättre det är på Tjörn, något som enligt kommunchefen förklaras av att Tjörn är med i Göteborgsregionens kommunalförbund och därmed tillgång till mer resurser för infrastruktur. Cykelbanor finns med i kommunens investeringsplan bland annat längs med 160:an i samband med ombyggnaden av densamma. Mer info om cykelbaneplaner kan man finna på kommunens hemsida.Rapporterades också att man nyligen invigt två nya ridleder. Den förändrade strandskyddslagen diskuterades och Tomas Holst framförde sin oro att man investerat i detaljplanearbete utan att kunna få något tillbaka om man inte kunde bygga eller sälja tomter, han frågade om kommunens syn på detta. Svaret var att man har tillsatt en arbetsgrupp av ett antal tjänstemän och att denna grupp inom kort skulle lämna beslutsunderlag till fullmäktige. En fråga ställdes om den gamla eventuella köpstaden vid Stigfjorden. Kommunens kultursekreterare Anders Bertrandsson har gjort en dragning för fullmäktige och presenterat arbetet så här långt. Marken är privatägd och man har diskuterat möjligheten att använda georadar för undersökningar. Fornlämningar och dokumentationen av dessa är i första hand inte en kommunal fråga.
 11. Ordföranden tackade för intresset och förklarade mötet avslutat

Sekreterare: Magnus Johansson

Justeras: Eva Schollin, Lillian Danielsson

Årsmötesprotokoll 7 juli 2013

 

 

 

Protokoll fört vid Föreningen Nösunds Årsmöte i Sjöstugan söndagen den 7 juli 201 kl. 15.00-17.15 Närvarande: 52 medlemmar

 

   

§ 1

 

Mötet förklarades öppnat och inleddes med en tyst minut för Dag Selander som avlidit i veckan efter en tids sjukdom.

 

§2

 

Till ordförande för mötet valdes Lars-Erik Roos, till sekreterare för mötet valdes Lisbeth Maxén.

§3

Till att jämte ordförande justera mötesprotokollet valdes Hans Richard Wijkmark och Jan Schmidtbauer Crona .

 

§4

Frågan om kallelse till mötet skett stadgeenligt besvarades med Ja.

 

§5

Förslaget till dagordning godkändes.

 

§6

Verksamhetsberättelsen delades ut. Ordförande frågade mötet huruvida mötet önskade den uppläst eller ej vilket besvarades med nej. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

 

Bengt Thompsson gick igenom den ekonomiska bilden av vad som genomförts vid de olika anläggningarna Föreningen Nösund äger och mötet fick möjlighet att ställa frågor.

Utöver vad som bifogas i den ekonomiska redovisningen informerades om följande:

Varmbadhuset: Lisbeth Maxén informerade att höstens tjejträffar för alla damer som är medlemmar i Föreningen Nösund redan finns inlagda på hemsidan. Detsamma kommer att göras vad gäller kvällar för herrarna. En enklare information om kostnaden för att hyra bastun efterlystes och kommer att anslås.

Kolboden: Fr.o.m. kommande onsdag beräknas en tillfällig vattentoalett att finnas tillgänglig i Kolboden.
Kallbadhusen har fått en uppfräschning tack vare ett gediget arbete genomfört av Kallbadhussektionen. Gjutning av kaj vid Grunda Badet är klart.

Vad gäller Sjöstugan informerades om de 3 olika alternativ som finns för VA-dragning och beräknade kostnader för dessa.

För Magasinet har Mikael Hassler förhandlat fram ett tomträttsavtal med bra villkor vilket ännu inte är påskrivet. Besiktningsman sökes för att se vad byggnaden tål vad gäller dynamisk belastning i samband med exempelvis dans.

 

Lars-Erik Roos förtydligade beslutet från det extra medlemsmötet i januari 2013 att styrelsen fick mandat av medlemmarna att låna max. 500.000 kr men endast om behov uppstod.

Jan Gustafsson redovisade resultatrapport och balansräkning för 2012.

En bra dialog har förts med revisorerna. Nytt är att båtplatserna är momspliktiga och det informerades om att moms kommer att utdebiteras fr.o.m. nästa år.

Skattemyndigheten har bekräftat att Föreningen Nösund är att betrakta som en ideell förening med undantag av verksamheten med uthyrning av båtplatser.

 

 

§7 Revisorernas berättelse

 

Gunnar Nilsson läste upp revisionsberättelsen. Han anser att byggnader skall införas som en tillgång även om de står på ofri grund.

 

 

 

§8 Ekonomiska redovisningen

Mötet fastställde den ekonomiska redovisningen.

 

 

§9 Ansvarsfrihet

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012-01-01 till 2012-12-31.

 

§10 Val av ordförande

Lars-Erik Roos valdes till ny ordförande på 1 år

 

 

§11 övriga styrelseledamöter

Valberedningen lade fram sitt förslag till styrelse enligt följande vilket antogs av årsmötet:

Kvarstår:

Bengt Thompsson kvarstår (1 år)

Lars Kjellgren kvarstår (1 år)

Mikael Hassler kvarstår (1 år)

Magnus Johansson 2 år (omval)

Jan Gustafsson 2 år (omval)

Bodil Novik Nilsson 2 år (omval)

 

Suppleanter:

Pia Gitse 1 år (omval)

Johan Eriksson 1 år (omval)

 

Styrelsen konstituerar sig själva

 

Avgående styrelseledamöter: Lisbeth Maxén och Lars Karlén avtackades med en vacker blombukett för ett mycket gott utfört arbete i styrelsen.

 

§12 Revisorer och revisorsersättare

Till revisorer valdes Charlotta Gyllfors (nyval), Johan Elfner (nyval).

Suppleanter: Hans Johansson (nyval), Ingrid Olsson, (omval)

 

§13 Valberedning

Valberedningen omvaldes: Michael Gibbons (sammankallande), Anna Bengtsson, Ove Leander och Maj-Britt Olsbo.

 

§14 Förslag till budget för nästkommande räkenskapsår samt fastställande av årsavgift

 

På årsmötet 2012 beslöts om ny skrivning gällande medlemskap gällande paragraf

2 punkt 2.
Den nya skrivelsen enligt följande:

”Ett ”Familjemedlemskap” omfattar ett gift par eller ett par i samboförhållande samt deras barn upp t.o.m. 25 år. Ett Familjemedlemskap innefattar max två (2) röster. Familjemedlemsavgiften fastställs av årsmötet.”

Årsmötet beslöt för andra årsmötet i rad att denna skrivelse skall gälla. Därmed är stadgeändringen till fullo beslutat av medlemmarna.

Medlemsavgiften beslöts vara oförändrad, 400,00 kr per år för ensamstående och 600,00 kr per år för familjemedlemskap. Samtliga familjemedlemmar skall registreras.

 

Förslaget till budget för nästkommande år godkändes.

 

§15 Motioner

En motion hade inkommit från Lars Kjellgren, Mikael Hassler och Tomas Holst om obligatorisk hamnvakt för alla medlemmar som har båtplats.

Då Nösunds Båthamn beslutat om frivillighet för sina medlemmar ansåg årsmötet att detsamma skulle gälla för Föreningen Nösunds medlemmar rörande de som har båtplats i Norra Hamnen.

Förslag om en vakt på våren och en på hösten. Frågades om var man anmäler sig och beslöts att det bör finnas information på hemsidan. I övrigt kontaktas Mikael Hassler som organiserar det hela.

Andra tekniska alternativ efterlystes och diskuterades men dessa avslogs.

 

 

 

§16 Övriga frågor

Jan Schmidtbauer Crona informerade om att man planerar en Barn och ungdomsfest på Magasinet preliminärt 19 juli 19.00-22.00. Ålder ca. 7år och uppåt. Mer information när allt är klart kommer.

 

Informerades om att Nösunds Kulturhistoriska sällskap har sitt årsmöte den 14 juli kl 16.00 i Sjöstugan. Hans Richard Wijkmark berättade om spännande föreläsare och bildarkiv som kommer att visas.

 

Bodil Novik Nilsson som är ansvarig för sektionen ”Kommunala frågor” aviserade om möte 3/8 15.00 i Varmbadhuset. Alla intresserade är välkomna.

 

Pia Gitse som sektionsansvarig för Sjöstugan informerade om möte för intresserade 11/7 kl. 13.00.

Pia annonserade också om att det fortfarande finns vakanser på toalettstädningsschemat och vädjade om att medlemmarna anmäler sig. Lista finns i Telegrafen/Informationsboden vid Magasinet.

Snart tillkommer även toaletten i Kolboden att behöva städas.

Påpekades att eventuella motioner skall ut till medlemmarna före årsmötet så att alla är insatta i vad som kommer att diskuteras.

Mikael Hassler berättade om sommarfesten 13 juli och informerade om att anmälan kan ske fram till torsdag 11 juli genom att sätta in pengar på Föreningen Nösunds konto.

 

Styrelsen arbetar på att ta fram Välkommen-skyltar till Nösund.

 

Gugge och Mona Sundelius arbetar tillsammans med Lars-Erik Roos på en ny ansökan om hastighetsbegränsning i Nösund.

 

§17 Mötets avslutande

 

Ordförande tackade för det visade intresset och förklarade mötet avslutat.

 

 

Information om fiberförening

Efter mötet informerade Kjell Johansson om fibernät och uppmanade de medlemmar som är intresserade att anmäla intresse för detta genom att sätta in 200:-

på bankgiro 160-8587 och märka med namn och fastighetsbeteckning.

Lars Kjellgren är Föreningen Nösunds representant och kan svara på frågor.

 

 

Sekreterare:

 

 

Lisbeth Maxén

 

 

 

Justerare:

Hans Richard Wijkmark

 

Justerare :

 

 

Jan Schmidtbauer Crona

 

 

Ordförande:

 

 

 

Lars-Erik Roos

 

Extra medlemsmöte 25 januari 2013

Protokoll fört vid extra medlemsmöte Nösunds värdshus fredag 25 januari 2013 18.00-19.45.

 

Närvarande: Närmare 80-tal medlemmar hade hörsammat kallelsen.

 

§1 Mötet öppnas

 

Ordförande Lars-Erik Roos förklarade mötet öppnat .

§2 sekreterare

Lisbeth Maxén valdes till sekreterare för mötet

 

§3 Justerare

Henrik Olsson och Hans Richard Wijkmark valdes till justerare

 

§4 Kallelse

Konstaterades att kallelsen var utsänd i tid.

 

§5 Dagordningen

Dagordningen godkändes. Bertil Holst önskade lägga till en punkt till dagordningen ang. en diskussion om röstning via e-mail, vilket inte ansågs ha stöd i nuvarande stadgar. Denna extra punkt skulle läggas innan en omröstning genomfördes om styrelsens förslag. Detta godtogs av mötet.

 

§6 Information om det gångna halvåret från styrelsen

Lars-Erik informerade om vad den nya styrelsen åstadkommit sedan årsmötet.

I korthet: Det har varit 8 styrelsemöten, 7 sektioner har bildats, sommarfest arrangerades 21 juli, varmbadhusets renovering är i full gång med hjälp av kommunens arbetslag, Det arbetas på förstärkning av Norra Hamnens pirar och man försöker få fram en ny förtöjningslösning med kätting på botten, utredning har tillsatts för bevarande av den unika stenmuren vid Sjöstugan, städning av toaletter, höstens städdag 6 oktober med efterföljande workshop, överlämnande av gåva till Nösunds Kapells 100-årsjubileum, arbete med att få till en VA-lösning för Sjöstugan, nya uthyrningsregler och bokningssystem för både Sjöstugan och Varmbadhuset, utveckling av hemsidan, arbete med investerings- och finansieringsförslag inför mötet.

 

 

 

§7 Information från sektionerna

 • Pia Gitse informerade lite kort om vad som arbetats fram vad gäller Sjöstugan. Hyran har höjts till 6500;_ för icke-medlemmar, hälften för medlemmar, medlemmar har förtur fram till och med sista september innan nästa år släpps till allmänheten, på hemsidan kan man lätt finna den aktuella bokningssituationen. bajamajor blir obligatoriskt. Alla uppmanas att anmäla sig till minst en veckas toalettstädning. Lista kommer att finnas i Informationsboden vid Magasinet.
 • Mikael Hassler rapporterade från Varmbadhuset där kommunens arbetsledare Kent Löfkvist presenterades och fick rungande applåder för det arbete som han och hans arbetsgäng utfört. Bokningssystem är på försök utlagt på hemsidan. Själva bastun beräknas klar i februari, samlingsrum i mars, skvalpskydd i mars-april och vatteninstallation i april-maj. Fas 2 kommer att bli att färdigställa tornet som mysrum med förvaringsskåp.

Lisbeth Maxén berättade kort om de tröjor som tagits fram till stöd för Varmbadhusets renovering. Formulär för beställning kommer att läggas ut på hemsidan.

 • Maj-Britt Olsbo rapporterade om sektionens arbete med kallbadhusen. Man söker frivillig arbetskraft för skrapning, grundning samt målning.
 • Magasinsektionen hade inget speciellt att rapportera.
 • Sektionen för Stigar och Leder, Ann Åhlberg-Wijkmark lät rapportera att man snart skulle ha ett möte där förslag till åtgärder skulle diskuteras.
 • Ungdomssektionen, Hans Bergkvist hade låtit hälsa att det ej fanns något nytt att rapportera.
 • Sektionen för Samhälls- och Kommunala frågor, Bernt Wijkmark hade heller inget nytt att rapportera.

 

§8 Viktiga datum

 

Viktiga datum att skriva in i sin agenda såsom vårens städdag 27april, årsmöte 7 juli, sommarfest 13 juli, höstens städdag 5 oktober, julmarknad 30 november, fackeltåg 14 december samt pubaftnar. Alla datum står att finna i kalendern på hemsidan..

 

§9 Styrelsens förslag till finansieringsplan

Magnus Johansson redogjorde för styrelsens förslag till finansiering av planerade nyinvesteringar 2013-2015 enligt utskick i samband med kallelsen med stöttning av ordföranden.

Frågan till mötet var om mötet tillstyrker styrelsens förslag till investeringar under åren 2013-2015 och att styrelsen i föreningens namn upptar ett lån i Orust Sparbank om max. 500.000kr för att finansiera de föreslagna aktiviteterna.

 

§10 Frågor och diskussion om styrelsens slutförslag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§10:1 Diskussion om röstning via e-mail kan göras utan direkt stöd i föreningens stadgar

 

Stor diskussion följde. Det konstaterades att det är många parter inblandade innan man kommer vidare med Sjöstugeprojektet med VA och toaletter. Det uttrycktes oro över att alla avtal med berörda parter inte är i land. Bindande offerter efterfrågades.

Bertil Holst meddelade att dragning av VA-ledning över deras mark är OK med vissa förbehåll, som har tillställts styrelsen för Föreningen Nösund. Syskonen Holst överlämnade nu en skrivelse till styrelsen där man önskar att investeringskostnaderna fördelas över fler år än de föreslagna och pekade på riskerna med att inte avtalen med finansieringsstöd är klara med berörda parter vad gäller VA-ledning.

De lät också meddela att det kan bli aktuellt att arrendeavgifter kan komma att utkrävas från Nösunds Samfällighetsförening även för kallbadhusen, Varmbadhuset och Sjöstugan. Se bifogat brev.

Man påpekade också att det fanns en uppsägningsklausul som gjorde att avtalet för Norra Hamnen kunde sägas upp med kort varsel vilket bör tas med i riskkalkylen.

 

Magnus Johansson hänvisade till senaste årsmötet, där önskemål framkom om att styrelsen skulle förbereda ett sätt att rösta, t.ex. via e-mail, för de medlemmar som inte skulle kunna närvara på det extra medlemsmöte, som utlystes under årsmötet och där omröstning av styrelsens investerings- och finansieringsförslag skulle ske. Inga röster emot detta extra röstningsförfarande framkom på årsmötet varför detta beslöts. Våra stadgar säger inget specifikt om att e-mail eller poströstning ej kan ske. Alltså kan årsmötet besluta i en sådan detaljfråga.

 

 

§11 Beslut angående frågan i punt 9.

Medlemmarna beslöt med mycket klar majoritet att tillstyrka styrelsens förslag.

Mötet önskade att detta förslag skulle ses som en inriktning och förutsätter att lånet tas upp först när avtal och andra osäkerhetsfaktorer enligt planen är uppfyllda samt efter att inga andra finansieringsmöjligheter finns.

 

§12 Mötet avslutas

Ordf. tackade för det visade intresset och den stora uppslutningen och förklarade mötet avslutat varpå pubafton kunde ta sin början.

 

 

 

 

 

För Föreningen Nösund

Sekreterare                                                                                           Mötesordförande:


Lisbeth Maxén                                                                                  Lars-Erik Roos

Justerare:                                                                                               Justerare:

 

Henrik Olsson                                                                                        Hans-Richard Wijkmark

 

 

 

Årsmöte 8 juli 2012

 

 

Protokoll fört vid Föreningen Nösunds Årsmöte i Sjöstugan söndagen den 8 juli 2012 kl. 15.00-17.45

Närvarande: 119 medlemmar, 24 fullmakter inlämnades.

§ 1

 

Mötet förklarades öppnat- Ordförande tackade Kajsa Hallberg för hennes och Stens insatser under åren med blommor.

§2

 

Till ordförande för mötet valdes Magnus Johansson, till sekreterare för mötet valdes Lisbeth Maxén

§3

Till att jämte ordförande justera mötesprotokollet valdes Michael Gibbons och Gösta Sandegren vilka tillika valdes att vara rösträknare.

 

§4

Frågan om kallelse till mötet skett stadgeenligt besvarades med Ja.

 

§5

Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av några punkter på övriga frågor.

 

§6

Ordförande gjorde en kort sammanfattning av verksamhetsberättelsen med hänvisning till hemsidan där den funnits inlagd sedan en vecka. Dessutom utdelades ett antal exemplar. Bengt Thompsson gick igenom den ekonomiska bilden och de aktiviteter som bedrivits i Föreningen.

 

Jan Gustafsson redovisade resultatrapport och balansräkning för 2011

Verksamhetsberättelsen och ekonomiska redovisningen godkändes och lades till handlingarna.

 

Följande noteringar anfördes:

Sven Hassler, ordförande i Samfällighetsföreningen påpekade att det finns behov av fler båtplatser, att området runt Sjöstugan behöver VA-saneras och att en samordning mellan berörda parter har diskuterats.

Bengt Thompson informerade att Föreningen Nösund har fått ett preliminärt förhandsbesked om en mindre utbyggnad av Sjöstugan om alla involverade parter är överens. Tidsaspekt efterfrågades liksom förslag om etappvis utbyggnad av Sjöstugan. Anfördes att stolförråd saknades och kanske måste ritas in.

 

§7 Revisorernas berättelse

 

Gunnar Nilsson läste upp revisionsberättelsen

§8 Ekonomiska redovisningen

Mötet fastställde den ekonomiska redovisningen.

 

§9 Ansvarsfrihet

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011-01-01 till 2011-12-31.

 

§10 val av ordförande

Lars-Erik Roos valdes till ny ordförande på 1 år

 

 

§11 övriga styrelseledamöter

Valberedningen lade fram sitt förslag till styrelse enligt följande:

Bengt Thompsson på 2år (omval)

Lars Kjellgren på 2år (omval)
Lisbeth Maxén på 1år (omval)

Mikael Hassler på 2år (nyval)

Suppleanter:

Lars Karlén på 1år (omval)  Bodil Novik Nilsson på 1år (nyval)

Magnus Johansson kvarstår (1år)

Jan Gustafsson kvarstår (1år)

 

 

 

Sven Hassler lade fram ett motförslag av övriga styrelseledamöter enligt följande:

Mikael Hassler

Johan Eriksson

Pia Gitse

Lars Kjellgren

Suppleanter: Bernt Wijkmark, Bodil Novik Nilsson 1 år

Magnus Johansson kvarstår (1år kvar)

Jan Gustafsson kvarstår ( 1år kvar )

 

Efter mycken diskussion bestämdes att adjungera 2 personer till styrelsen varav den ene får rösträtt på bekostnad av en styrelseledamot.

 

Övriga styrelseledamöter valdes:

Bengt Thompsson på 2år (omval)

Lars Kjellgren på 2år (omval)
Lisbeth Maxén på 1år (omval)

Mikael Hassler på 2år (nyval)

Till suppleanter valdes:
Lars Karlén på 1år (omval) Bodil Novik Nilsson 1 år (nyval)

 

Pia Gitse, adjungerad

Johan Eriksson, adjungerad

 

Kvarstår :

Kassör: Jan Gustavsson, 1år kvar

Ledamot: Magnus Johansson, 1 år kvar

 

Styrelsen konstituerar sig själva

 

Avgående styrelseledamöter: Rune Olsson och Cecilia Holst avtackades med en blomma för gott utfört arbete i styrelsen.

 

§12 revisorer och revisorsersättare

Till revisorer valdes Ingrid Nilsson (omval), Gunnar Nilsson (omval).

Suppleanter: Johan Elfner (nyval ), Ingrid Olsson, (omval)

 

§13 Valberedning

Till valberedningen valdes: Michael Gibbons (sammankallande), Anna Bengtsson, Ove Leander och Maj-Britt Olsbo.

 

§14 Förslag till budget nästa år samt årsavgift

Lars-Erik Roos redogjorde för styrelsens förslag till budget för nästkommande år.

Styrelsen har utrett frågan om princip för familjemedlemskap kontra enskilt medlemskap.

 

Styrelsen föreslår familjemedlemskap inkl. barn upp till 25år. Familjemedlemskapet har 2 rösträtter. Ett förtydligande görs i stadgarna.

Ändring av stadga skall ske av två på varandra följande årsmöten och årets årsmöte beslöt att gå på Styrelsens förslag till ny paragraf 2 punkt 2:

Ny Skrivning:

Ett ”Familjemedlemskap” omfattar ett gift par eller ett par i samboförhållande samt deras barn upp t.o.m. 25 år. Ett Familjemedlemskap innefattar max två (2) röster. Familjemedlemsavgiften fastställs av årsmötet.

 

Nuvarande skrivning:

Familjemedlem innefattande gift par eller par i samboförhållande samt deras barn under 18 år erlägger av årsmötet fastställd familjemedlemsavgift. Ungdomar mellan 18 och 25 år erlägger reducerad avgift.

 

 

 

Förslag till budget godkändes och även höjd medlemsavgift till 400,00 kr för ensamstående och 600,00 kr för familjemedlemskap med notis om att samtliga familjemedlemmar skall registreras.

 

Styrelsens andra förslag om en tillfällig extra förhöjd årsavgift om 1000,00 kr på max. 5år vilket också skulle gälla nya medlemmar beslöts att bordläggas till ett senare möte i höst.

Frågan bör diskuteras mera. Bl.a. om ensamstående skall betala lika hög avgift som familjemedlemskap. Hur stor är risken att man tappar många medlemmar? Kan man skaffa fler medlemmar? Styrelsen ombads också att göra det möjligt att ”poströsta” för de medlemmar som inte kan deltaga på höstmötet.

 

Sektionsgrupper har påbörjats och sammankallande har utsetts för att ta till vara den entusiasm som visats i enkäten.

Följande grupper har påbörjats:

Sjöstugan inkl. toaletterna vid Ångbåtsbryggan: Sammankallande : Pia Gitse

Varmbadhuset: Sammankallande Mikael Hassler

Kallbadhusen: Sammankallande: Maj-Britt Olsbo

Stigar och Leder: Sammankallande: Ann Åhlberg-Wijkmark

Magasinet: Sammankallande Johan Sandegren

Ungdomssektion: Sammankallande: Hans Bergkvist

Dessutom föreslogs en sektion som arbetar med kommunala frågor såsom skola, barnomsorg, kommunikationer. Sammankallande: Bernt Wijkmark

 

De personer som ej blivit kallade till grupp man är intresserad av att hjälpa till i ombads kontakta sammankallande.

 

Regler har ännu inte satts upp för exakt vilka befogenheter gruppen skall ha.

Gunnar Nilsson anförde vikten av separat redovisning av varje sektion om varje sektion skall handha ekonomi.

Han föreslog att föreningen införskaffar ett SPCS-program speciellt framtaget för föreningar.

 

§15 Motioner

Gösta Sandegren hade inlämnat motion om ändring av stadgarna §4 gällande val av styrelsemedlemmar till att begränsa antal år man kan vara del av styrelsen. Styrelsen föreslog avslag med motivering att ordförande väljs på ett år och styrelseledamöter vartannat år vilket öppnar för medlemmarna att ändra på årsmötet om man önskar en förnyelse. Se styrelsens motivering bilaga 1.

Beslut: Stämman antog styrelsens förslag att ge avslag på motionen.

 

Javad Naini & Inger Lindgren samt Anita och Gösta Sandegren hade inlämnat motion om att avyttra Varmbadhuset till en nybildad ekonomisk förening till vilken alla medlemmar skulle erbjudas medlemskap mot erläggande av viss insats. Intäkter för avyttring föreslogs att användas till finansiering av toaletter i Sjöstugan.

Styrelsen föreslog avslag på motionen med motiveringen att enkäten klart visat att medlemmarna ej önskar avyttra Varmbadhuset utan skall finnas kvar i Föreningen för alla som bastu men också som en kompletterande lokal att samlas i. Medel har under ett antal år fonderats för att kunna genomföra installation av toaletter i Sjöstugan. Se styrelsens motivering i bilaga 2.

Beslut: Stämman antog styrelsens förslag att ge avslag på motionen.

 

§16 Övriga frågor

Framfördes synpunkter på att bajamajor bör vara ett krav vid större fester i Sjöstugan. Styrelsen har redan lagt in om detta för nästa års uthyrningar medan sommarens hyresgäster ej informerats om detta vid hyrtillfället. Stämman föreslog, för att förbättra den sanitära situationen runt Sjöstugan, att föreningen bekostar de bajamajor som behövs för resten av säsongen för de nyttjare som inte hyrt egna.

 

Förstärkning av den Holstska tegelstensmuren vid Sjöstugan har beslutats av en tidigare styrelse men ännu inte utförts. Besked önskades snarast när detta kan utföras.

 

Vad kan vi göra åt att båtar och båtmotorer stjäls? Belysning, vakter, kameror?

 

Informerades om Barn och ungdomsfest på Magasinet 19 juli. Se hemsidan

 

Informerades om att Nösunds Kulturhistoriska sällskap har sitt årsmöte den 26 juli kl 19 i Sjöstugan. På årsmötet kommer kultursekreterare Anders Bertrandsson att hålla en föreläsning om den nyupptäckta Vikingabyn i Hjälmvik.

Pia Gitse som representant för jubileumskommittén avtackades med en blomma.

 

§17 Mötets avslutande

 

Ordförande tackade för det enorma intresset som visats och förklarade mötet avslutat.

 

 

 

Sekreterare:

 

Lisbeth Maxén

 

 

 

 

Justerare:

Michael Gibbons

 

Justerare :

 

Gösta Sandegren

 

Ordförande:

 

 

Magnus Johansson